Przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Cudzoziemców
Pl. Wolności 17
poniedziałek 9:30-18:00
wtorek-piątek 8:15-15:15
tel. numer infolinii 61 850 87 77

Wizytę w celu złożenia wniosku musisz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową: https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/, wybierając kolejkę F – złożenie wniosku.

Sprawdź stan kolejek https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Spraw Cudzoziemców
pl. Wolności 17
61-739 Poznań

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Pamiętaj by we wniosku podać nam swój adres mailowy!

Kto powinien zlożyć wniosek i kiedy?

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa dotyczy cudzoziemca niebędącego obywatelem żadnego kraju członkowskiego UE, który będzie wykonywał pracę w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w tzw. jednostce przyjmującej posiadającej siedzibę na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 90 dni.

Wniosek o udzielenie takiego zezwolenia składa osoba działająca w imieniu i na rzecz jednostki przyjmującej, powiązanej kapitałowo lub organizacyjnie z pracodawcą macierzystym cudzoziemca. Jednostką przyjmującą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną której ustawa przyznaje osobowość prawną i która jest w szczególności oddziałem lub przedstawicielstwem pracodawcy macierzystego mającego siedzibę poza granicami Unii Europejskiej lub należy do tej samej grupy przedsiębiorstw co pracodawca macierzysty.

Stroną postępowania jest jednostka przyjmująca. Właściwość wojewody do złozenia wniosku określa siedziba jednostki przyjmującej na terytorium RP.

Wniosek o udzielenie pierwszego zezwolenia należy złożyć przed przyjazdem Cudzoziemca na terytorium któregokolwiek z państw członkowskich UE. Wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy jednostka przyjmująca składa nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku ubiegania się o udzielenie kolejnego zezwoleniana pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z chwilą złożenia wniosku w terminie bez braków formalnych lub gdy braki formalne zostaną uzupelnione w terminie, pobyt cudzoziemca będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Uwaga: Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen, natomiast cudzoziemiec może wyjechać do kraju pochodzenia.

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 1. Wniosek  wypełniony zgodnie z pouczeniem w 1 egzemplarzu. Wniosek można również pobrać w Wydziale Cudzoziemców, Pl. Wolności 17,
 2. Cztery fotografie:
  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  • wymiary 35 mm x 45 mm;
  • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle,
  • przedstawiające osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry;
  • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej (oświadczenie do pobrania).

 1. Kserokopię ważnego dokumentu podróży Cudzoziemca
 2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

Uwaga: do wydania zezwolenia niezbędne będą również dokumenty potwierdzające okoliczności, które wskazano we wniosku.

Jak wypełnić wniosek?

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z pouczeniem, które znajduje się na 16 stronie wniosku.

Wypełniając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy  pamiętaj, aby:

 1. wypełnić go czytelnie w języku polskim;
 2. wypełnić wszystkie wymagane rubryki wniosku zgodnie ze stanem faktycznym;
 3. wypełnić go wielkimi literami wpisanymi w odpowiednie kratki;
 4. podać miejsce aktualnego i zamierzonego pobytu Cudzoziemca;
 5. wskazać dotychczasowy okres zatrudnienia i miejsce wykonywania pracy w ramach przedsiębiorstwa;
 6. dołączyć do wniosku dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
 7. dołączyć do wniosku fotografie wykonane w odpowiednim formacie;
 8. złożyć pod nim własnoręczny podpis oraz wpisać imię i nazwisko posługując się alfabetem łacińskim.

Czy poza wnioskiem będą wymagane inne dokumenty?

Do wydania decyzji pozytywnej niezbędne będą także:

 1. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia adekwatnego do przedmiotu działalności jednostki przyjmującej w przypadku pracownika kadry kierowniczej lub specjalisty albo dyplom ukończenia studiów wyższych w przypadku pracy w charakterze pracownika odbywającego staż;
 2. w przypadku wykonywania pracy w zawodzie regulowanym dokumenty potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji;
 3. dokumenty potwierdzające zatrudnienie w ramach tego samego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw nieprzerwanie przez okres co najmniej:
  • 12 miesięcy w przypadku pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej lub specjalisty
  • 6 miesięcy w przypadku pracownika odbywającego staż;
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania, rezerwacja hotelowa);
 6. dokumenty potwierdzające możliwość powrotu do pracodawcy macierzystego mającego siedzibę poza UE po zakończeniu okresu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
 7. umowa na podstawie, której cudzoziemiec ma wykonywać pracę zawarta w formie pisemnej lub dokument wydany przez pracodawcę macierzystego stanowiący podstawę przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Z dokumentów musi wynikać okres przeniesienia cudzoiemca wewnątrz przedsiębiorstwa, siedziba jednostki przyjmującej, stanowisko cudzoziemca w jednostce przyjmującej, wysokość wynagrodzenia i inne warunki pracy;
 8. UWAGA! wysokość wynagrodzenia określona w umowie z cudzoziemcem nie jest niższa niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie, w którym jednostka przyjmująca ma siedzibę, w roku poprzedzającym złożenie wniosku ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 9. potwierdzenie posiadania stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł netto miesięcznie, dla osoby w rodzinie - w wysokości 528 zł netto miesięcznie) – w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Polski razem z członkami swojej rodziny

 10. w przypadku pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa należy dołaczyć umowę dotyczącą odbywanie stażu określającą: program stażu, czas trwania stażu, warunki nadzoru nad cudzoziemcem podczas odbywania przez niego stażu;

Uwaga: Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Jakie są opłaty?

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa wynosi:

440,00 zł

Wpłaty należy dokonać na konto:
Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
nr rachunku bankowego: PKO BP S.A.  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Pamiętaj, by potwierdzenie uiszczenia opłaty dołączyć do wniosku.

Opłata za wydanie lub wymianę karty pobytu wynosi:

50,00 zł

Wpłaty należy dokonać na konto:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Poznań, al. Niepodległości 16/18
nr rachunku bankowego: NBP 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

Opłata skarbowa za przedłożenie pełnomocnictwa wynosi: 17,00 zł

Opłatę należy uiścić na konto:

Za pełnomocnictwo przedłożone w Poznaniu
Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
PKO BP S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Kaliszu
Urząd Miejski w Kaliszu
07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Konie
Urząd Miejski w Koninie
67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie
Urząd Miasta Leszna
26 1020 3088 0000 8302 0005 7513

Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile
Urząd Miasta Piły
09 1020 4027 0000 1202 1119 3291

Kiedy i gdzie mogę odebrać kartę pobytu?

Po otrzymaniu zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec musi złożyć wniosek o wydanie karty pobytu i oddać odciski linii papilarnych. Karta pobytu wydana zostanie z adnotacją "ICT"

Kartę pobytu cudzoziemiec może odebrać tylko osobiście.

Kartę pobytu wydajemy po udzieleniu zezwolenia na pobyt, złożeniu wniosku o jej wydanie oraz po uiszczeniu opłaty w kwocie 50,00 zł na konto:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Poznań, al. Niepodległości 16/18
70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

Pamiętaj, że kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście:

w Wydziale Spraw Cudzoziemców

Pl. Wolności 17
poniedziałek 9:30-18:00
wtorek-piątek 8:15-15:15

Wizytę w celu odbioru karty pobytu w Poznaniu możesz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową: https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/, wybierając kolejkę E – Odbiór karty pobytu

Sprawdź stan kolejek https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/

w jednej z delegatur urzędu:

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile

Informację o miejscu odbioru karty pobytu znajdziesz sprawdzając status sprawy na stronie: https://www.poznan.uw.gov.pl/cudzoziemcy-stan/

Co muszę wiedzieć?

Procedura nie zostanie rozpoczęta (postępowanie nie zostanie wszczęte) jeśli:

 1. pierwszy lub najdłuższy pobyt cudzoziemca na terytorium UE w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa ma mieć miejsce na terytorium innego państwa członkowskiego UE;
 2. cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku ubiega się lub posiada już zezwolenie:
  • w celu odbywania stacjonarnych studiów wyższych lub studiów doktoranckich w Polsce
  • w celu prowadzenia badań naukowych
 3. cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku jest pracownikiem przedsiębiorstwa mającego siedzibę w innym państwie członkowskim UE i jest czasowo oddelegowany przez pracodawcę w celu świadczenia usług na terytorium Polski;
 4. prowadzi działalność gospodarczą;
 5. jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej lub inne przedsiębiorstwo zajmujące się udostępnianiem pracowników do pracy pod nadzorem i kierownictwem innego przedsiębiorstwa lub jest przenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa przy udziale podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy;
 6. przebywa na terytorium Polski chyba, że ubiega się o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
 7. przebywa na terytorium innego państwa członkowskiego UE.

Okoliczność wykonywania pracy musi uzasadniać pobyt na terytorium RP przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia wydaje się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie wraz z wszystkimi dokumentami. Jeżeli do wniosku nie zostały załączone wszystkie niezbędne dokumenty, bieg terminu zawiesza się do dnia ich doręczenia wojewodzie.

Dokumenty składasz w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu.

Jeśli do wniosku składasz dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Zezwolenia na pobyt czasowy udzielamy na okres planowanego przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z uwzględnieniem okresów, w których Cudzoziemiec planuje korzystać z mobilności na terytorium innych państw członkowskich UE– w przypadku kadry kierowniczej i specjalistów – nie dłuższy niż 3 lata, w przypadku pracownikow odbywających staż - do 1 roku.

Jeśli masz pytania:

Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 05.03.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 30.04.2014 - 13:48
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.05.2019 - 09:20