Pobyt krótkotrwały

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY ZE WGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI WYMAGAJĄCE KRÓTKOTRWAŁEGO POBYTU

Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można udzielić cudzoziemcowi, który przebywa na tym terytorium, jeżeli:

 1. jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej lub
 2. obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga jego wyjątkowa sytuacja osobista, lub
 3. obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga interes Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu, można udzielić na okres niezbędny do realizacji celu, ze względu na który zezwolenie zostało udzielone, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.

Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu, można także udzielić, gdy okoliczności ubiegania się o to zezwolenie nie uzasadniają pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu, gdy:

 1. udzielono mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
 2. udzielono mu zgody na pobyt tolerowany, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, azylu, ochrony uzupełniającej lub ochrony czasowej lub nadano mu status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 3. ubiega się o nadanie statusu uchodźcy lub o udzielenie azylu, lub4
  • jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji:
  • o odmowie przedłużenia mu wizy Schengen lub wizy krajowej,
  • o odmowie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy,
  • o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt stały lub
  • o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
  • o cofnięciu mu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
  • o odmowie nadania mu statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej lub decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie nadania mu statusu uchodźcy, lub decyzji o pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, lub
  • o cofnięciu zgody na pobyt ze względów humanitarnych, lub
 4. przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 5. przy składaniu wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy nie złożył odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu, choć był do tego obowiązany.

Udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy odmawia się cudzoziemcowi, gdy:

 1. nie spełnia on wymogów udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu lub okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, nie uzasadniają jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, lub
 2. jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, lub
 3. wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub
 4. w postępowaniu w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy:
  1. złożył on wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje, lub
  2. zeznał on nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego,

Niezbędne dokumenty:

 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku
 2. Cztery fotografie spełniające następujące wymagania
  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  • wymiary 35 mm x 45 mm;
  • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
  • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii
 3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

Uwaga: Dołączenie wszystkich wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

 • dokumenty potwierdzające okoliczności wymagające pobytu cudzoziemca w Polsce (np. wezwania do stawiennictwa przed polskimi organami władzy publicznej, zaświadczenia lekarskie itp.).

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Wypełniając wniosek o udzielenie zezwolenia legalizującego pobyt pamiętaj, aby:

 • wypełnić go czytelnie w języku polskim;
 • wypełnić wszystkie wymagane rubryki wniosku zgodnie ze stanem faktycznym;
 • wypełnić go wielkimi literami wpisanymi w odpowiednie kratki;
 • jeśli w przeszłości podawałeś inne dane osobowe – poinformować o tym fakcie
 • w uzasadnieniu;
 • podać miejsce faktycznego pobytu, gdzie będzie odbierana korespondencja;
 • w części dot. karalności wskazać informacje o wydanych wobec ciebie wyrokach a w przypadku niepewności, co do wydanych wyroków wskazać, iż postępowanie pozostaje
 • w toku (UWAGA: uiszczenie kary grzywny nie świadczy o tym, iż nie wszczęto postępowania karnego i nie wydano wyroku w sprawie);
 • w części dot. toczących się postępowań karnych lub postępowaniach w sprawach
 • o wykroczenia podać informacje o wszystkich toczących się postępowaniach (np. w sprawie nie przyjętych mandatów karnych)
 • dołączyć do wniosku dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
 • dołączyć do wniosku fotografie wykonane w odpowiednim formacie;
 • złożyć pod nim własnoręczny podpis oraz wpisać imię i nazwisko posługując się alfabetem łacińskim.
Autor: Marta Chojnacka
Data utworzenia: 05.03.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 30.04.2014 - 10:13
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 16.10.2018 - 10:02