Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć

w Wydziale Spraw Cudzoziemców
Pl. Wolności 17
poniedziałek 9:30-18:00
wtorek-piątek 8:15-15:15

Wizytę w celu złożenia wniosku musisz zarezerwować wcześniej poprzez  stronę internetową https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/  wybierając kolejkę F – złożenie wniosku

Sprawdź stan kolejek https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/

w jednej z delegatur urzędu:

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu
Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie
Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie
Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego  pobytu, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej (nie dotyczy to wniosków o przedłużenie wizy, które muszą być złożone osobiście) pocztą na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Spraw Cudzoziemców
pl. Wolności 17
61-739 Poznań

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Pamiętaj by we wniosku podać nam swój adres mailowy!

Następnie zostaniesz wezwany do osobistego stawiennictwa celem pobrania odcisków palców. 

Do osobistego stawiennictwa w celu złożenia odcisków palców należy zgłosić się z wezwaniem oraz okazać je osobie obsługującej. Powyższe umożliwi dokonanie pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku oraz umieszczenie w dokumencie podróży odcisku stempla potwierdzającego złożenie wniosku.

Wizytę w celu uzupełnienia odcisków palców możesz zarezerwować poprzez stronę internetową https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/, wybierając kolejkę H – złożenie odcisków palców

Kiedy powinienem złożyć wniosek?

Wniosek powinieneś złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące i jeżeli celem Twojego pobytu jest wykonywanie pracy.

UWAGA! Jeśli pracujesz w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, określonymi szczegółowo w przepisach Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową (Dz. U. z 2017 r. poz. 2348) powinieneś złożyć wniosek o pobyt czasowy w celu wykonywania pracy sezonowej.

UWAGA! Jeśli wykonujesz pracę sezonową i złożysz wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę zamiast o pobyt czasowy w celu wykonywania pracy sezonowej Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Jeżeli zawnioskujesz o zawieszenie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, Twój pobyt w tym czasie nie będzie uznawany za legalny.

Uwaga: Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen, natomiast cudzoziemiec może wyjechać do kraju pochodzenia.

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 1. Wniosek  wypełniony zgodnie z pouczeniem w 1 egzemplarzu (wniosek do pobrania, załącznik nr 1 do pobrania)
 2. Wniosek można również pobrać w Wydziale Cudzoziemców, Pl. Wolności 17.
 3. Cztery  fotografie:
  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  • wymiary 35 mm x 45 mm;
  • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle,
  • przedstawiające osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry;
  • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej (wzór oświadczenia do pobrania).

 1. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
 2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.
 3. Do wniosków złożonych przed 12.02.2018 r.  - informacja starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydana nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana.

W przypadku wniosków  złożonych od dnia 12.02.2018r. informacja starosty nie musi być  dołączona do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Przedłożenie informacji starosty będzie konieczne w trakcie postępowania dowodowego, aby wykazać, że podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy. 

Uwaga: do wydania zezwolenia niezbędne będą również dokumenty potwierdzające okoliczności, które wskazano we wniosku.

Jak wypełnić wniosek?

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z pouczeniem, które znajduje się na 8 i 9 stronie wniosku.

Wypełniając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę pamiętaj, aby:

 1. wypełnić go czytelnie w języku polskim;
 2. wypełnić wszystkie wymagane rubryki wniosku zgodnie ze stanem faktycznym;
 3. wypełnić go wielkimi literami wpisanymi w odpowiednie kratki;
 4. jeśli w przeszłości podawałeś inne dane osobowe – poinformować o tym fakcie
 5. w uzasadnieniu;
 6. podać miejsce faktycznego pobytu, gdzie będzie odbierana korespondencja;
 7. w części dot. karalności wskazać informacje o wydanych wobec ciebie wyrokach a w przypadku niepewności, co do wydanych wyroków wskazać, iż postępowanie pozostaje
 8. w toku (UWAGA: uiszczenie kary grzywny nie świadczy o tym, iż nie wszczęto postępowania karnego i nie wydano wyroku w sprawie);
 9. w części dot. toczących się postępowań karnych lub postępowaniach w sprawach o wykroczenia podać informacje o wszystkich toczących się postępowaniach (np. w sprawie nie przyjętych mandatów karnych)
 10. dołączyć do wniosku dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
 11. dołączyć do wniosku fotografie wykonane w odpowiednim formacie;
 12. złożyć pod nim własnoręczny podpis oraz wpisać imię i nazwisko posługując się alfabetem łacińskim;
 13. załączyć wypełniony i podpisany przez pracodawcę załącznik nr 1 do wniosku.

Czy poza załącznikami, które złożyłem z wnioskiem będą wymagane inne dokumenty?

Do wydania decyzji pozytywnej niezbędne będą także:

 1. dokument potwierdzający, że masz zapewnione miejsce zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania),
 2. do wniosków złożonych przed 12.02.2018 r. – umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło; do postępowań wszczętych na wnioski złożone od 12.02.2018 r. przedstawienie umowy z podmiotem powierzającym pracę nie jest obowiązkowe,   
 3. potwierdzenie posiadania stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł netto miesięcznie, dla osoby w rodzinie - w wysokości 528 zł netto miesięcznie) np: PIT 37 lub PIT 40 cudzoziemca za ostatni rok lub stosowne zaświadczenie z ZUS,
 4. informacja o liczbie osób pozostających na Twoim utrzymaniu (wzór oświadczenia do pobrania),
 5. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa),
 6. do wniosków złożonych od dnia 12.02.2018r. - informacja starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydana nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana,
 7. w przypadku pracy w zawodzie regulowanym - dokumenty potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji lub spełnienie warunków, który są wymagane.

Uwaga: Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Jakie są opłaty?

Opłata skarbowa za wydanie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wynosi:

440,00 zł

Opłatę należy uiścić na konto:
Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
PKO BP S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Pamiętaj, by potwierdzenie uiszczenia opłaty dołączyć do wniosku.

Opłata za wydanie lub wymianę karty pobytu wynosi:

50,00 zł

Opłatę należy uiścić na konto:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Poznań, al. Niepodległości 16/18
70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

Opłata skarbowa za przedłożenie pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł

Opłatę należy uiścić na konto:

Za pełnomocnictwo przedłożone w Poznaniu
Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
PKO BP S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Kaliszu
Urząd Miejski w Kaliszu
07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Konie
Urząd Miejski w Koninie
67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie
Urząd Miasta Leszna
26 1020 3088 0000 8302 0005 7513

Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile
Urząd Miasta Piły
09 1020 4027 0000 1202 1119 3291

Kiedy i gdzie mogę odebrać kartę pobytu?

W przypadku udzielenia zezwolenia, aby otrzymać kartę pobytu niezbędne jest:

 1. złożenie potwierdzenie uiszczenia opłaty za kartę pobytu,
 2. dostarczenie aktualnego potwierdzenia zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące - jeżeli na karcie pobytu ma być zamieszczony Twój adres zameldowania lub
 3. złożenie pisemnego oświadczenia, że karta pobytu ma być wydana bez adresu zameldowania (wzór oświadczenia do pobrania).[AB4] 

W przypadku niezłożenia w/w potwierdzenia zameldowania w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, dane o adresie nie zostaną zamieszczone na karcie pobytu.

Pamiętaj, że kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście:

w Wydziale Spraw Cudzoziemców
Pl. Wolności 17
poniedziałek 9:30-18:00
wtorek-piątek 8:15-15:15

Wizytę w celu odbioru karty pobytu w Poznaniu możesz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową: https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/ wybierając kolejkę E – Odbiór karty pobytu

Sprawdź stan kolejek hhttps://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/

w jednej z delegatur urzędu:

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu
Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie
Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie
Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile

Informację o miejscu odbioru karty pobytu znajdziesz sprawdzając status sprawy na stronie: https://www.poznan.uw.gov.pl/cudzoziemcy-stan/

Co powinienem wiedzieć?

Przy składaniu wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę pobierane są odciski linii papilarnych.

Dokumenty składasz w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu.

Jeśli do wniosku składasz dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Pisma doręczamy pod wskazanym we wniosku adresem albo jeśli ustanowisz pełnomocnika, pod adresem pełnomocnika.

Jeśli zamieszkasz za granicą i nie ustanowisz pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju (Polsce), jesteś obowiązany wskazać w kraju (Polsce) pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla Ciebie pisma pozostawimy się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zezwolenia na pobyt czasowy udzielamy na okres niezbędny do realizacji celu Twojego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela, odmawia jego udzielenia wojewoda właściwy ze względu na miejsce Twojego pobytu, w drodze decyzji.

Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę nie zwalnia od spełnienia określonych odrębnymi przepisami wymogów dotyczących wykonywania zawodów regulowanych lub działalności.

Cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, zawiadamia wojewodę właściwego ze względu na miejsce swojego aktualnego pobytu, w ciągu 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu. W PRZYPADKU NIEZASTOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZEGO OBOWIĄZKU, CUDZOZIEMCOWI MOŻNA ODMÓWIĆ UDZIELENIA KOLEJNEGO ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY, W OKRESIE ROKU OD UPŁYWU WAŻNOŚCI POPRZEDNIEGO ZEZWOLENIA.

Zmiana zezwolenia

Zmiana jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest możliwa jedynie w sytuacji, gdy:

 1. nastąpiła zmiana pracodawcy użytkownika, a praca w dalszym ciągu wykonywana jest dla tej samej Agencji Pracy Tymczasowej, na rzecz której wydano zezwolenie na pobyt czasowy i pracę;
 2. w dalszym ciągu wykonujesz pracę u pracodawcy, dla którego Wojewoda udzielił Ci zezwolenia jednak nastąpiła zmiana warunków zatrudnienia dot.:
 • stanowiska pracy;
 • najniższego wynagrodzenia, które będziesz otrzymywać na danym stanowisku;
 • wymiaru czasu pracy;
 • rodzaju umowy, na podstawie której będziesz wykonywać pracę.

UWAGA! Zmiana zezwolenia nie jest możliwa w przypadku zmiany podmiotu powierzającego pracę. Jeżeli zmieniłeś głównego pracodawcę, na rzecz którego otrzymałeś zezwolenie, by móc nadal pozostać w Polsce i pracować legalnie złóż nowy wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u nowego pracodawcy.

Zmiana zezwolenia nie jest wymagana w przypadku:

 • zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
 • przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę, lub przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 • zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę.

Jakie dokumenty są niezbędne do zmiany decyzji?

 • wniosek o zmianę decyzji (do pobrania) – podpisany własnoręcznie przez osobę, której zezwolenie dotyczy - jako Stronę postępowania. Wniosek o zmianę zezwolenia składa się do Wojewody właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu;
 • oryginał załącznika nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wypełniony w całości przez pracodawcę, oraz podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy, w którym wskazane zostaną nowe warunki zatrudnienia lub nowy pracodawca użytkownik;
 • oryginał informacji starosty, właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana. Zobacz zawody zwolnione zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 24/2017 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.07.2017r. oraz zawody zwolnione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018r.;
 • aktualny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania w Polsce – pamiętaj, że dokumenty należy składać w oryginale, lub oryginale do wglądu;
 • oryginał potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej za zmianę decyzji w kwocie 10 zł na konto:
  Urząd Miasta Poznania
  Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
  ul. Libelta 16/20
  61-706 Poznań
  PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Złożenie kompletu dokumentów przyspieszy postępowanie. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków zostanie wydana decyzja o odmowie zmiany zezwolenia.

W celu przyspieszenia postępowania warto dołączyć również aktualny wydruk z KRS/CEiDG firmy do załącznika nr 1 do wniosku oraz kopię pierwotnej decyzji o udzieleniu jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (tj. tej, która ma być zmieniona).

Autor: Aneta Budnik, Patrycja Bura
Data utworzenia: 05.03.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.04.2014 - 12:04
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.08.2019 - 12:12