Zasady rejestracji wizyt

Zasady internetowej rezerwacji wizyt w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców

 1. Przyjmowanie wniosków w sprawach legalizacji pobytu w Sali obsługi B - parter od 26.09.2016 r. odbywa się wyłącznie na podstawie wcześniejszej rezerwacji wizyty przez internet. Osoby niezarejestrowane nie zostaną przyjęte.
 2. Przyjmowanie wniosków w sprawach wydania/przedłużenia zezwolenia na pracę, wpisu zaproszenia do ewidencji oraz pobytu obywateli UE i członków ich rodzin w Sali obsługi B – parter, od 31.10.2016 r. odbywa się wyłącznie na podstawie wcześniejszej rezerwacji wizyty przez internet. Osoby niezarejestrowane nie zostaną przyjęte.
 3. Dokonanie rezerwacji wizyty nie jest równoznaczne z zachowaniem terminu do złożenia wniosku w sprawach: legalizacji pobytu, przedłużenia zezwolenia na pracę oraz pobytu obywateli UE i członków ich rodzin.
 4. W innych kategoriach (informacja, uzupełnienia wniosków, odbiór dokumentów, złożenie odcisków palców) załatwienie sprawy nie wymaga wcześniejszej rezerwacji wizyty. Zachęcamy do rezerwacji wizyty w celu skrócenia czasu oczekiwania na obsługę.
 5. Rezerwacja wizyty jest możliwa najwcześniej na najbliższy dzień roboczy, następujący po dniu, w którym dokonywana jest rezerwacja
 6. W celu realizacji umówionej wizyty, należy pojawić się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców na Pl. Wolności 17 przed umówioną godziną spotkania.
 7. Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną spowoduje anulowanie rezerwacji.
 8. Spóźnienie jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty i koniecznością ponownej jej rezerwacji.
 9. Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec nieznacznym zmianom, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.
 10. Dokonując rezerwacji wizyty w polu imię i nazwisko należy wskazać dane osoby, której dotyczy złożenie wniosku/uzupełnienia/odcisków palców, odbiór karty pobytu/innych dokumentów. Wskazanie nazwy firmy jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach złożenia wniosku o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania klienta w sprawie, dokonując rezerwacji internetowej, należy podać dane osobowe mocodawcy tj. osoby której dotyczy wniosek. Przy stanowisku obsługi weryfikowane są dane personalne osoby, dla której wystawiono rezerwację. Osoby inne od wskazanych w polu "Imię i nazwisko" nie będą obsługiwane.
 11. Każdy wniosek wymaga rezerwacji odrębnego terminu wizyty. Jedynie w sprawach wydania/przedłużenia zezwolenia na pracę dla cudzoziemca dopuszczalne jest złożenie do PIĘCIU wniosków na podstawie jednego terminu wizyty.
 12. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie (w tym, w zamian za korzyści majątkowe lub inne).
 13. Wszelkie formy nieuprawnionej ingerencji w system rezerwacji wizyty, podobnie jak wszelkie przejawy obrotu rezerwacjami (w tym w celu czerpania korzyści materialnych lub niematerialnych) będą zgłaszane organom ścigania.
 14. W przypadku rezygnacji z wizyty, po uprzednim dokonaniu rezerwacji, prosimy o anulowanie jej, korzystając z linka umieszczonego w wiadomości zwrotnej przesłanej na wskazany w procesie rejestracji wizyty adres e-mail. Umożliwi to skorzystanie z terminu wizyty innym oczekującym osobom.
Autor: Patrycha Bura
Data utworzenia: 23.09.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.03.2017 - 13:00