Zarządzenie Nr 265/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie wielkopolskim