Wojewodowie w procesie desygnacji

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podpisał w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie porozumienie w sprawie określenia zakresu i warunków realizacji przez wojewodów zadań w zakresie desygnacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. W wydarzeniu uczestniczył wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Proces desygnacji ma za zadanie zapewnienie pełnej sprawności funkcjonowania instytucji zarządzających funduszami unijnymi, w pełnej zgodności z aktualnym porządkiem prawnym - unijnym i krajowym. Zadanie to zostało przypisane państwu członkowskiemu na podstawie regulacji unijnych. Ministerstwo Rozwoju otrzyma pomoc ze strony wojewodów przy monitorowaniu właściwego funkcjonowania instytucji zaangażowanych we wdrażanie, a tym samym prawidłowej realizacji RPO. Kontroli będą mogli dokonywać urzędnicy wojewody na warunkach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a wojewodą.

Foto: Ministerstwo Rozwoju

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 11.09.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 12.09.2017 - 11:20