Państwowa Straż Łowiecka w Poznaniu

Państwowa Straż Łowiecka w Poznaniu
e-mail: sl@poznan.uw.gov.pl, kwpsl@poznan.uw.gov.pl
al. Niepodległości 16/18
p. 009-010A, bud. B
tel.: 61 854 17 82, 61 854 17 57, 61 854 19 38, 61 854 14 88
fax: 61 854 14 43

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu - Krzysztof Poczekaj
siedziba Komendanta Wojewódzkiego PSŁ
64- 100 Leszno, PL. T. Kościuszki 4
pok.138
tel 655118230
tel. kom.: 693 302 264

 

PSŁ WUW Posterunek w Kaliszu
ul. Kolegialna 4, p. 221 i 226
tel.: 62 760 83 24
fax: 62 760 83 55
kom.: 693 306 004
kom. 601 749 602

PSŁ WUW Posterunek w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 7, p. 302-303
tel./fax: 63 247 77 27
tel.: 63 247 77 04
kom.: 734 129 453
kom.: 661 959 851

PSŁ WUW Posterunek w Lesznie
Plac Kościuszki 4, p. 131
tel.: 65 511 82 30, 65 511 82 10
kom.: 691 978 955

PSŁ WUW Posterunek w Pile
al. Niepodległości 33/35, p. 137-139
tel.: 67 211 62 77
fax: 67 212 61 22
kom.: 609 470 124

PSŁ WUW Posterunek w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18, p. 018, bud. B
tel.: 61 854 19 38
tel.: 61 854 14 88
fax: 61 854 14 43

Art. 37. 1. Zadaniem Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu jest kontrola realizacji przepisów ustawy, a w szczególności w zakresie:

 1. ochrony zwierzyny;
 2. zwalczania kłusownictwa i wszelkiego szkodnictwa łowieckiego;
 3. zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie łowiectwa;
 4. kontroli legalności skupu i obrotu zwierzyną.
 5. kontroli przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu zwierzyną żywą oraz obrotu tuszami zwierzyny i ich częściami dotyczącej prowadzenia ewidencji skupu w każdym punkcie skupu.

2. Państwowa Straż Łowiecka w Poznaniu współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

Realizacja zadań wskazanych celów odbywa się poprzez takie działania jak:

 1. legitymowanie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich tożsamości;
 2. nakładanie i ściąganie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełniane na terenach obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego;
 3. zatrzymywanie i dokonywanie kontroli środków transportu w obwodach łowieckich oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ich ładunku oraz przeglądanie zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
 4. przeszukanie osób, pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego;
 5. ujęcie sprawcy przestępstwa lub wykroczenia na gorącym uczynku lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa i doprowadzenia do jednostki Policji;
 6. odbieranie za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia oraz ich zabezpieczenie;
 7. prowadzenie dochodzeń oraz wnoszenie i popieranie aktu oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jeżeli przedmiotem przestępstwa jest zwierzyna, w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego;
 8. prowadzenie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz udział w rozprawach przed kolegium do spraw wykroczeń w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenie środków zaskarżania do sądu rejonowego od rozstrzygnięć kolegium do spraw wykroczeń w sprawach zwalczania wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego;
 9. dokonywanie kontroli podmiotów prowadzących skup, przerób i sprzedaż tusz zwierzyny lub ich części w zakresie sprawdzenia źródeł jej pochodzenia;
  1. dokonywanie kontroli podmiotów prowadzących obrót zwierzyną żywą oraz podmiotów prowadzących chów i hodowlę zwierząt łownych w zakresie sprawdzenia źródeł ich pochodzenia;
  2. dokonywanie kontroli podmiotów prowadzących sprzedaż usług obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. noszenie broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, pałki służbowej i kajdanek zakładanych na ręce;
 11. noszenie ręcznego miotacza substancji obezwładniających oraz przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;
 12. żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracanie się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w przepisach o Policji, określających szczegółowo zasady żądania takiej pomocy.

A ponadto:

 1. Uczestnictwo i organizowanie wspólnych akcji i patroli na obszarach obwodów łowieckich z Policją, Państwową Strażą Rybacką i Strażą Leśną.
 2. Prowadzenie i uczestnictwo we wspólnych szkoleniach z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim.
Autor: Małgorzata Radajewicz
Data utworzenia: 04.12.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.08.2017 - 11:22