Skreślenie z rejestru

/dotyczy osób specjalizujących się w systemie dotychczasowym/

Kierownik „ ośrodka wojewódzkiego” skreśla farmaceutę z rejestru w przypadku:

  • upływu okresu, w którym farmaceuta był zobowiązany ukończyć specjalizację;
  • wystąpienia kierownika jednostki szkolącej w sprawie skreślenia farmaceuty z rejestru, sporządzonego na wniosek kierownika specjalizacji po uzyskaniu opinii konsultanta wojewódzkiego, jeżeli farmaceuta nie realizuje lub nie może realizować programu specjalizacji;
  • wniosku o skreślenie z rejestru, złożonego przez farmaceutę odbywającego specjalizację;
  • utraty przez farmaceutę prawa wykonywania zawodu;
  • niepodjęcia przez farmaceutę specjalizacji w okresie 3 miesięcy od dnia wskazanego w karcie specjalizacji  jako  termin rozpoczęcia specjalizacji.

O skreśleniu z rejestru farmaceutów odbywającego specjalizację „ośrodek wojewódzki” powiadamia go niezwłocznie za pośrednictwem kierownika jednostki szkolącej.  

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 04.07.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.10.2017 - 11:22