Repatriacja

Uznanie za repatrianta

Podstawy prawne:

Miejsce załatwienia:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
al. Niepodległości 16/18
VII piętro, pok. 756, tel. 61 8 541 541 mail: ps@poznan.uw.gov.pl, sjozefiak@poznan.uw.gov.pl

Niezbędne dokumenty i załączniki:

 • wniosek wraz z aktualną, wyraźną fotografią,
 • decyzja konsula o uznaniu za osobę polskiego pochodzenia
  (Osoba ubiegająca się o uznanie za repatrianta, nie posiadająca decyzji konsula o uznaniu za osobę polskiego pochodzenia, dołącza do wniosku dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie (polskie dokumenty tożsamości, akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością, dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej, dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej, dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis o narodowości polskiej i inne)),
 • poświadczoną urzędowo kopię dokumentu potwierdzającego tożsamości i obywatelstwo wnioskodawcy,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • skrócony odpis aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny,
 • życiorys,
 • poświadczoną urzędowo kopię karty pobytu,
 • zaświadczenie, że pobierała naukę w wyższej szkole na podstawie przepisów o podejmowaniu i odbywaniu studiów przez osoby nie będące obywatelami polskimi,
 • odpis dyplomu,
 • zaświadczenie potwierdzające fakt stałego zamieszkiwania przed dniem wejścia w życie ustawy, 1 stycznia 2001r., na terytorium obecnej republiki Armienii, R.Azerbejdżańskiej, R.Gruzji, R.Kazachstanu, R.Kyrgyskiej, R.Tadżykistanu, R.Turkmenistanu, R.Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.

Wniosek można złożyć w terminie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej.

Obowiązujące opłaty:
zwolniono

Obowiązujące formularze:
załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2001r. (Dz.U. z 2001r., nr 22, poz.260) – formularz do pobrania

Sposób informowania o rozstrzygnięciu:
decyzja przesłana za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Autor: Adam Kaczmarek
Data utworzenia: 26.10.2009
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 30.03.2017 - 07:36