Realizacja w roku 2019 zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  w dniu 18 września 2018 roku zaakceptował  informację  na temat postępowania w sprawach dotyczących udzielenia w 2019 roku dotacji na realizację zadań  w ramach  Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Program jest propozycją kontynuacji działań, podejmowanych od 2001r. na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

Program integracji daje ministrowi właściwemu do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych możliwość udzielania wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego,  organizacjom pozarządowym, w tym organizacjom romskim oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a także innym instytucjom i podmiotom, dla których sytuacja Romów w Polsce nie jest obojętna.

Autor: Maria Krupecka
Data utworzenia: 02.10.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.10.2018 - 07:21
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.10.2018 - 07:22