Pełnomocnik ds. Równego Traktowania

W dniu 10 marca 2016 roku na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525, z późn. zm.) w związku z Krajowym Programem Działań na Rzecz Równgo Traktowania na lata 2013 - 2016 z dnia 10 grudnia opracowanym przez pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, z dniem 10 marca 2016 r. wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann powołał
Marię Krupecką
na Pełnomocnika do spraw Równego Traktowania w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

Kontakt:

tel.: 61 854 12 78

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
pl. Wolności 17,  pok. 102

Zadania pełnomocnika

 1. Realizacja polityki rządu na terenie województwa wielkopolskiego  w zakresie zasady równego traktowania , w tym przeciwdziałanie dyskryminacji  ze względu na rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, światopogląd,  wiek, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną.
 2. Podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczania skutków powstałych w wyniku naruszania zasady równego traktowania.
 3. Monitorowanie przestrzegania zasady równego traktowania.
 4. Promowanie i, upowszechnianie  i propagowanie problematyki równego traktowania.
 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców na terenie województwa wielkopolskiego.
 6. Podejmowanie działań służących promowaniu równego traktowania  w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.
 7. Udzielanie na wniosek Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania  informacji dotyczących przestrzegania zasady równego traktowania na terenie województwa  wielkopolskiego oraz w  Wielkopolskim Urzędzie  Wojewódzkim.
 8. Współpraca z Pełnomocnikiem Rządu   ds. Równego Traktowania  w realizacji i ewaluacji zadań  wynikających z Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania.

Podstawowe informacje

Prawne gwarancje równości

 • Konstytucja RP;
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania;
 • Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich;
 • Inne akty szczegółowe, dotyczące  poszczególnych obszarów.

Zasada równego traktowania jako zasada horyzontalna

 • Zgodna z zasadą dobrego rządzenia oraz zrównoważonego rozwoju;
 • Strategiczna wizja polityki równych szans sprzyja odpowiedzialnej realizacji innych polityk;
 • Uwzględnienie sprawiedliwego rozkładu korzyści płynących z rozwoju kraju;
 • Umożliwienie aktywnego uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego w procesie współrządzenia państwem i współpraca rządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi partnerami społecznymi;
 • Zapewnienie wolności wypowiedzi i dostępu do informacji;
 • Praworządność i współodpowiedzialność za realizację celów.

Równe Traktowanie – zasada równego traktowania jest jedną z naczelnych zasad prawnych Wspólnot Europejskich; związana z ekonomicznym i socjalnym wymiarem praw człowieka. Jest to Równe Traktowanie rozumiane dosłownie - jako jednakowość traktowania i brak zróżnicowania ze względu na płeć, wiek, rasę i pochodzenie etniczne, orientację seksualną, tożsamość płciową, wyznanie/bezwyznaniowość, status ekonomiczny i in. we wszystkich przejawach życia społecznego, przede wszystkim zaś w stosunkach pracy. Równe Traktowanie oznacza nie tylko równą płacę za równą pracę (i pracę o tej samej wartości), ale także równe warunki pracy, równy dostęp do szkoleń i awansów.

Spotkanie z młodzieżą w III LO w Ostrowie Wielkopolskim z okazji Dnia Tolerancji

Młodzież III LO w Ostrowie Wielkopolskim

Spotkanie z młodzieżą w Czarnkowie

9  czerwca 2018 roku, odbyło się spotkanie z młodzieżą w Czarnkowie. Spotkanie poświęcone było zagrożeniom dla  ludzi młodych, w tym zagrożeniu dyskryminacją i nierównym traktowaniem.   Gościem spotkania był student Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  pochodzący ze Srilanki, który podzielił się swoimi doświadczeniami  związanymi z pobytem w Polsce.

Spotkanie z młodzieżą w Szamotułach

16 marca 2018 roku w Szamotułach, przedstawiciele policji, służby kuratorskiej, nauczyciele, przedstawiciel kuratorium oświaty rozmawiali z młodzieżą o różnych zagrożeniach w tym także o zagrożeniach związanych z dyskryminacją i nierównym traktowaniem. Podczas spotkania poruszono kwestie dotyczące praw człowieka .

Spotkanie z młodzieżą w Koninie

W Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie 15 czerwca 2018 roku, spotkała się młodzież szkolna żeby porozmawiać o równym traktowaniu. Uczestnicy MDK w Koninie zaprezentowali spektakl słowno – muzyczny w którym zwrócili uwagę na różne przyczyny wykluczenia takie jak pochodzenie, kolor skóry, sytuacja ekonomiczna czy  stan zdrowia. Gościem spotkania był student Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  pochodzący ze Srilanki, który podzielił się swoimi doświadczeniami  związanymi z pobytem w Polsce.

Spotkanie w Młodzianowie

„Udział osób z  niepełnosprawnością  intelektualną w życiu społecznym” to temat konferencji, która odbyła się 8 listopada w Środowiskowym Domu Samopomocy w Młodzianowie (gm. Kawęczyn). Uczestnicy spotkania poszerzyli znacznie swą wiedzę i mieli okazję uzyskać odpowiedzi na pytania.  Współorganizatorami przedsięwzięcia byli Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego ds. Równego Traktowania, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oddział w Poznaniu i Wójt Gminy Kawęczyn. Zaproszeni prelegenci, reprezentujący różne sfery życia społecznego przybliżyli istotę i znaczenie stereotypów towarzyszących niepełnosprawności intelektualnej. Uczestnicy konferencji wspólnie zastanowili się nad możliwościami przełamywania barier utrudniających udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Swoje rady oraz wiedzę przekazali przybyłym do Młodzianowa Michał Matysiak radca prawny z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Tomasz Skrzydło pedagog i specjalista ds. rewalidacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej POMOST w Poznaniu, Dyrektor Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych Oddział w Poznaniu Anna Skupień, Diecezjalny Duszpasterz Osób Chorych i Niepełnosprawnych Diecezji Włocławek Paweł Zalewski oraz kierownik ŚDS Młodzianów Teresa Michalska. Nie przypadkowo miejscem konferencji był Środowiskowy Dom Samopomocy w Młodzianowie, który wspiera proces integracji i przeciwdziała marginalizacji osób niepełnosprawnych.

Organizatorzy i goście konferencji - Dyrektor PFRON w Poznaniu Anna Skupień, p.o. Dyrektora ROPS w Poznaniu Wojciech Zarzycki, Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki społecznej WUW Monika Donke- Cieślewicz, pełnomocnik wojewody wielkopolskiego ds równego traktowania Maria KrupeckaDyrektor PFRON Anna Skupień prezentuje wyniki badań przeprowadzonych wśród osób z niepełnosprawnościąWystawa prac wykonanych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualnąWójt Gminy Kawęczyn przedstawia działania podejmowane przez gminę na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualnąWystąpienie ks. Pawła Zalewskiego Diecezjalnego Duszpasterza Osób chorych i Niepełnosprawnych Diecezji WłocławskiejTeresa Michalska Kierownik ŚDS w Młodzianowie przedstawiła formy pracy w środowiskowym domuTomasz Skrzydło - pedagog i specjalista ds rewalidacji w WTZ POMOST Michał Matysiak pracownik Wydziału Polityki Społecznej WUW przybliżył kwestię dotyczącą praw osób niepełnosprawnych

Konferencja poświęcona osobom z niepełnosprawnością intelektualną

18 października br. w Domu Pomocy Społecznej w Łopiennie, z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg, odbyła się konferencja poświęcona osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy spotkania oraz zaproszeni prelegenci rozmawiali między innymi na temat różnych aspektów niepełnosprawności intelektualnej, a przedstawiciel Fundacji „Filantrop” mówił o ważnej roli edukacji społecznej w przełamywaniu stereotypów na temat niepełnosprawności. 

Celem konferencji, współorganizowanej przez pełnomocnika wojewody wielkopolskiego ds. równego traktowania, PFRON oraz DPS w Łopiennie, było także zwrócenie uwagi na potrzeby i możliwości dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście edukacji, pracy oraz aktywizacji zawodowej i społecznej.

Konferencji towarzyszyła wystawa prac wykonanych przez podopiecznych DPS w Łopiennie.  

Uczestnicy konferencji siedzą w sali. Głos zabierają prelegenci konferencji. Wystawa prac wykonanych przez podopiecznych DPS w Łopiennie.

Foto: PFRON

Gala w Teatrze Wielkim w Poznaniu

Zdjęcie pokazuje młodzież uczestniczącą w spotkaniu w Teatrze Wielkim13 czerwca br. na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu odbyła się gala finałowa programu profilaktycznego „Dwie strony sieci” oraz przegląd teatralny grup młodzieży, działających w programie „Profilaktyka a Ty” . W wydarzeniu wzięła udział młodzież z wielkopolskich szkół.
Głównym punktem uroczystości było rozstrzygniecie konkursu na spot i komiks, którego tematyka dotyczyła profilaktyki zjawiska cyberzagrożeń i bezpiecznych zachowań w cyberprzestrzeni, zapobiegania uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy. Jednym z tematów był wpływ alkoholu na bezpieczeństwo osób przebywających nad wodą. Gala odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka.
Gala w Teatrze Wielkim w Poznaniu odbyła się w ramach programu organizowanego przez Wydział Prewencji KWP w Poznaniu projekt „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”, wpisującego się w założenia programu „Kręci mnie bezpieczeństwo”

Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych

Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania Obserwatorium10 maja 2017 roku odbyło się spotkanie podsumowujące kolejny rok działań realizowanych w ramach projektu pt. "Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych". 

Obserwatorium to interdyscyplinarne ciało, w którego skład wchodzą przedstawiciele wielkopolskich instytucji zaangażowanych w pracę z młodzieżą. Istotą przedsięwzięcia jest prowadzenie szerokiej diagnozy zagrożeń oraz podejmowanie odpowiednich działań wyprzedzających o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i profilaktycznym.

W spotkaniu udział wzięli:

Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
insp. Roman Kuster – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu,
Krzysztof Błaszczyk – Wicekurator Oświaty,
prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik – Kierownik Zakładu Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu,
Maria Krupecka – Pełnomocnik Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych i Równego Traktowania,
Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki,
Elżbieta Ruta – Solarska – Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
Jarosław Cieszkiewicz – Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
Wiesław Banaś – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania,
Wojciech Mroczkowski – Zastępca Kuratora Okręgowego,
Ewa Superczyńska – Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
Marzena Atkielska – Prezes Fundacji BZ WBK,
Radosław Dukat – Kierownik Działu Koordynacji Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu,
Rashel Talukder – Dyrektor Zarządzający Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Konferencja Makroregionalna

31 maja 2017 roku odbyła się w Poznaniu  konferencja Makroregionalna poświęcona teraźniejszości i perspektywom rozwoju zakładów aktywności zawodowej. Konferencja została zorganizowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Współorganizatorami konferencji byli Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i innych Przedsiębiorstw Społecznych oraz Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi. Uczestnicy konferencji  starali się odpowiedzieć na pytanie- Jakie są perspektywy rozwoju oraz miejsce w systemie rehabilitacji  Zakładów Aktywności Zawodowej. Głównym celem konferencji było podjęcie dyskusji nad perspektywą funkcjonowania tych jednostek oraz refleksja nad koniecznymi zmianami legislacyjnymi i organizacyjnymi, które pozwoliłyby stać się tym podmiotom konkurencyjnym pracodawcą. Zakłady Aktywności Zawodowej to ważne dla wielu osób niepełnosprawnych miejsce, gdzie oprócz rehabilitacji medycznej podejmuje się rehabilitację społeczną, która pozwala uwierzyć we własne możliwości, daje poczucie użyteczności oraz realny udział w społeczeństwie obywatelskim.

 

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania spotkał się z przedstawicielami Equinet*

17 marca 2017 r. Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania spotkał się Evelin Collins, Przewodniczącą Equinet.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele: Equinet, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, gabinetu Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Wydziału Równego Traktowania w Departamencie Społeczeństwa Obywatelskiego.

Pani Evelin Collins, Przewodnicząca Europejskiej Sieci Organów ds. Równości (Equinet) przedstawiła cele i zadania sieci Equinet. Podkreśliła, że Equinet ma na celu promowanie równości w Europie, a także wsparcie krajowych organów do spraw równości.

Minister Adam Lipiński przedstawił swoje kompetencje jako Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, a także pełnione przez siebie funkcje polityczne.

Podczas dyskusji zaprezentowane zostały także przykłady inicjatyw podejmowanych przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania od czasu objęcia przez niego funkcji, a także przygotowania do opracowania nowej edycji Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania. Wskazano również na kwestię występujących w Polsce, ale także
w innych państwach europejskich (np. Irlandii Północnej), luk prawnych w ochronie przed dyskryminacją i działania zmierzające do ich zniwelowania. Zarówno Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, jak i przedstawicielka Equinet zwrócili uwagę, jak ważna w działaniach na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, jest współpraca ze społeczeństwem obywatelskim i organizacjami pozarządowymi.

*EQUINET to europejska sieć współpracy wyspecjalizowanych organów ds. równości, skupiająca obecnie 45 instytucji spośród 33 państw europejskich, które posiadają uprawnienia w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd i orientację seksualną.

***

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzony jest corocznie 2 kwietnia z inicjatywy Kataru, popartej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 18 grudnia 2007 i opublikowaną 21 stycznia 2008 roku.
Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat dziecięcego autyzmu, są również okazją do globalnego politycznego zaangażowania i bardziej efektywnej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. Podstawowe założenia obejmują zwiększenie potencjału zaspokajania szczególnych potrzeb osób dotkniętych autyzmem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób dotkniętych autyzmem.
Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu mają zachęcić do podejmowania działań i zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności
W tym roku hasło przewodnie to „AUTYZM. Chcemy być sobą”. Z tej okazji 5 kwietnia w Zespole Szkół Specjalnych Nr 102 odbędzie się wykład pani Weroniki Ostrowskiej pt. „Uczeń z autyzmem w grupie rówieśniczej”.

Międzynarodowy Dzień do Walki z Dyskryminacja Rasową

21 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacja Rasową. Z tej okazji Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zorganizował panel dyskusyjny” Równość vs. Różnorodność”.

Na zdjęciu jest dokument - podziękowanie dla pełnomocnika za udział w panelu dyskusyjnym "Równość vs. różnorodność"Plakat przdstawiający twarze ludzi różnych ras

Edukacja i zatrudnienie sposobem zapobiegania wykluczeniu społecznemu

Spotkanie Pełnomocników ds. równego traktowania

8 lutego 2017 roku  odbyło się spotkanie pełnomocników ds. równego traktowania  w którym uczestniczyli prof. nadzw. dr hab. Robert Kmieciak pełnomocnika rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. Baha Kalinowska - Sufinowicz  pełnomocnik rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dr Marta Mazurek pełnomocnik prezydenta poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom oraz Maria Krupecka pełnomocnik wojewody wielkopolskiego.
Spotkanie stanowiło okoliczność do dyskusji na temat równego traktowania w różnych obszarach życia społecznego. Udało się nakreślić formy i obszary współpracy na 2017 rok.
/9 lutego 2017 r./

Pełnomocnicy ds. równego traktowania na poznańskich uczelniach

Prof. Robert Kmieciak został powołany na stanowisko Pełnomocnika rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ds. równego traktowania. Osoby, które czują się w jakikolwiek sposób dyskryminowane będą mogły zgłosić swoją sprawę. Pełnomocnik rektora ds. równego traktowania został powołany na mocy „Zarządzenia nr 36/2016/2017 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.
Dr hab. Baha Kalinowska - Sufinowicz została powołana przez   Rektora  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Pełnomocniczkę ds. Równego Traktowania.
/6 stycznia 2017 r./

***

Autor: Maria Krupecka
Data utworzenia: 26.04.2016
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 26.04.2014 - 07:32
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.11.2018 - 08:57