Komisje, rady i zespoły

Komisje, rady i zespoły działające przy wojewodzie wielkopolskim realizujące zadania na podstawie odrębnych przepisów
Lp. Nazwa Podstawy prawne Data powołania Charakter

Wydział obsługujący
 (aktualizacja)

1. Wojewódzka Komisja Lekarska w Poznaniu

Zarządzenie Nr 10/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2018 r.

Zarządzenie nr 38/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2018 r.

11.01.2018

obligatoryjna,
powoływana corocznie,
sprawowanie nadzoru nad działalnością powiatowych komisji lekarskich,
rozpatrywanie odwołań od orzeczeń powiatowych komisji lekarskich.

WBiZK

16.01.2018 r.

2. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 252/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

24.04.2012

Stały

Obligatoryjny

WBiZK

20.01.2016 r.

3.

Zespół do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej.

Zarządzenie nr 430/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 września 2017 r.

4.09.2017

Stały

Obligatoryjny

Kontrolny

WBiZK

15.03.2018 r.

4.

Wojewódzki Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych

Zarządzenie Nr 746/15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

30.12.2015

Stały

Obligatoryjny

WBiZK

20.01.2016 r.

5. Komisja do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Zarządzenie Nr 503/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2012 r.

Zarządzenie Nr 636/14 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 października 2014 r.

18.07.2012

Obligatoryjny

IR

20.01.2016

6. Komisja do przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy

Zarządzenie nr 207/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r.

24.04.2013

Obligatoryjny

IR

20.01.2016

7. Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę,  grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

Zarządzenie nr 620/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia  2017 r.

21.06.2009

Obligatoryjny

IR

14.12.2017

8. Komisja Wojewódzka do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego

Zarządzenie Nr 95/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2018 r.

Zarządzenie nr 358/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2016 r.

18. 02. 2011

Obligatoryjny

IR

26.03.2018

9. Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

Zarządzenie Nr 488/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 września 2016 roku truktury drogowej na lata 2016 – 2019

05.09.2016

Obligatoryjny

IR

14.09.2016

10.

Wojewódzki zespół nadzorujący realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków

Zarządzenie Nr 53/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017

13.04.2016   IR
06.02.2017
11.

Zespół ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie wielkopolskim

Zarządzenie Nr 265/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca 2017 r.

09.06.2017  

IR

09.06.2017

12. Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna w Poznaniu w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii

Zarządzenie nr 689/14 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.

28.11.2014

 

Czteroletnia kadencja

GK

20.01.2016

13. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 417/15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2015 r.
Zarządzenie 345/17 z dnia 15 lipca 2017 r.
Zarządzenie 412/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Zarządzenie 525/17 z dnia 30 października 2017 r.

15.07.2015

Stały

Obligatoryjny

KO

19.03.2018

14 Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim

Zarządzenie nr 411/2011 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2011 r.
Zarządzenie nr 364/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zarządzenie nr 149/14 z dnia 20 marca 2014 r.
Zarządzenie nr 735/14 z dnia 3 grudnia 2014 r.
Zarządzenie nr 675/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.
Zarządzenie nr 282/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.
Zarządzenie nr 344/2017 z dnia 14 lipca 2017 r.

26.07.2011

Stały
Obligatoryjny

KO

19.03.2018

15. Zespół do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”

Zarządzenie nr 263/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 czerwca 2017 r.

07.06.2017

Czasowy

Obligatoryjny

KO

19.03.2018

16. Komisja Konkursowa do spraw oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego

każdorazowo (raz w roku) wydane zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego

marzec każdego roku

Czasowy

Obligatoryjny

KO

19.03.2018

17. Zespół dokonujący oceny wniosków złożonych o przyznanie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Zarządzenie nr 114/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 2016 r. 24.03.2016 Stały
Obligatoryjny

KO

19.03.2018

18. Zespół Ekspertów przy Wojewodzie Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 70/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2016 r.

24.02.2016

Stały

BW24.02.2016
 

19. Rada Rodziny

Zarządzenie nr 634/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 264/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2016 r.

1.06.2016 r.

Stały

opiniodawczo-doradczy

GW
14.06.2016 r.
20. Komisja konkursowa opiniująca oferty złożone przez podmioty uprawnione ubiegające się o środki na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach ogłoszeń Wojewody Wielkopolskiego

Zarządzenie nr 198/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.04.2017 r.

25.02.2016 r.

w skład Komisji wchodzą przedstawiciele administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych

PS 26.04.2017
21. Wielkopolski Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Zarządzenie nr 471/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 września 2017 r.

13.04.2017 r.

Powołany do końca realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczaniu AIDS

ZD 05.10.2017
22. Wojewódzka Komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w Poznaniu

Zarządzenie nr 640/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2017 r.

1.01.2012 r.

obligatoryjny

ZD 15.03.2016
23. Wojewódzki Zespół do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Zarządzenie Nr 258/15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r.

    PS 29.11.2016
24.

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych

Zarządzenie Nr 127/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 125/15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2015 r. w

Zarządzenie Nr 271/15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2015 r.

31.03.2015 r.

Stały, obligatoryjny

ZD 15.03.2016
25. Wojewódzka Komisja Konkursowa

Zarządzenie Nr 124/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2017 r.

23.03.2017

czasowy

obligatoryny

PS 23.03.2017
26.

Rada Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 149/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31marca 2017 r.

31.03.2017 r.

obligatoryny

ZD 6.04.2017
27.

Komisja do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec '56

Zarządzenie Nr 139/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2017 r.

31.03.2017 r.

czasowy

PS 7.04.2017
28. Zespół do spraw wykonania ustawy o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

Zarządzenie nr 349 /17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2017 r.

Zarządzenie nr 457/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 września 2017 r.

21.07.2017 r.

obligatoryjny

PS, KN

21.07.2017

29.

Wojewódzka Rada Konsultacyjna do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

Zarządzenie Nr 69/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 marca 2018 r.

30.11.2017

obligatoryjny

PS 1.12.2017

30.

Wojewódzka Komisja Konkursowa do spraw kwalifikacji ofert do Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja w 2018 r.

Zarządzenie nr 12/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2018 r.

12.01.2018 r.

obligatoryjny

PS 15.01.2018
31. Wojewódzka Rada Kombatancka

Zarządzenie nr 47/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2018 r.

19.02.2018 r.

obligatoryjny

PS 19.02.2018 r.
Autor: Barbara Pietrzyk, Stefan Justat
Data utworzenia: 26.11.2008
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 18.07.2012 - 21:07
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 16.04.2018 - 13:29