Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, archiwalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Status: wszczęty
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.02.2018 r.

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania zamówień publicznych w całej UE. Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia będzie przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.

Komisja Europejska udostępnia bezpłatną usługę internetową dla nabywców, oferentów i innych zainteresowanych stron w zakresie elektronicznego wypełniania ESPD. Formularz internetowy można wypełnić, wydrukować i przesłać nabywcy wraz z pozostałą częścią oferty.

W celu uzupełnienia ww. formularza, wykonawca powinien:

 1. pobrać i zapisać na swoim komputerze załączony poniżej plik XML (Załącznik nr 2 - wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)),
 2. wejść na stronę ESPD: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl (odnośnik zewnętrzny),
 3. wybrać język polski (PL),
 4. na pytanie: „Kim jesteś?” wybrać odpowiedź: „Jestem wykonawcą”,
 5. na pytanie: „Co chcesz zrobić?” wybrać odpowiedź: „zaimportować ESPD”,
 6. polecenie „Załaduj dokument”  - kliknąć „Przeglądaj”, wybrać ze swojego komputera plik XML, zapisany zgodnie z poleceniami punktu 1 i kliknąć „Otwórz”,
 7. na pytanie: „Gdzie znajduje się siedziba Państwa przedsiębiorstwa?” wybrać nazwę państwa i kliknąć „Dalej”,
 8. wypełnić JEDZ,
 9. po wypełnieniu, kliknąć „Przegląd”,
 10. sprawdzić poprawność wpisanych danych, kliknąć „Pobierz jako”,
 11. wybrać „Oba formaty” i zapisać na swoim komputerze,
 12. plik w formacie pdf wydrukować, podpisać i dołączyć do oferty.
Status: 
wszczęty
Autor: Jacek Woźniak
Data utworzenia: 13.02.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.02.2018 - 12:09