Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, archiwalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Delegaturach w Koninie, Kaliszu, Lesznie oraz Pile

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.09.2017 r.

Logowanie do serwisu ESPD: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania zamówień publicznych w całej UE. Od października 2018r. jednolity europejski dokument zamówienia będzie przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.

Komisja Europejska udostępnia bezpłatną usługę internetową dla nabywców, oferentów i innych zainteresowanych stron w zakresie elektronicznego wypełniania ESPD. Formularz internetowy można wypełnić, wydrukować i przesłać nabywcy wraz z pozostałą częścią oferty.

W celu uzupełnienia formularza, wykonawca powinien pobrać i zapisać na swoim komputerze załączony poniżej plik XML (Załącznik nr 2 - wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)), następnie zaimportować go na stronie ESPD i postępować zgodnie ze wskazówkami na stronie ESPD.

Status: 
zakończony
Autor: Jacek Woźniak
Data utworzenia: 15.09.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.12.2017 - 08:11