Dostawa z wykonaniem Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.03.2017 r.

Logowanie do serwisu ESPD: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania zamówień publicznych w całej UE. Od października 2018r. jednolity europejski dokument zamówienia będzie przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.

Komisja Europejska udostępnia bezpłatną usługę internetową dla nabywców, oferentów i innych zainteresowanych stron w zakresie elektronicznego wypełniania ESPD. Formularz internetowy można wypełnić, wydrukować i przesłać nabywcy wraz z pozostałą częścią oferty.

W celu uzupełnienia formularza wykonawca powinien zaimportować na stronie ESPD załączony poniżej plik XML (Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)) i postępować zgodnie ze wskazówkami na stronie ESPD.

Załącznik nr 5.4 - rzuty, rysunki (udostępniane odrębnie na podstawie umowy o poufności)

Status: 
zakończony
Autor: Jacek Woźniak
Data utworzenia: 08.03.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.05.2017 - 14:23