Przedmiot działalności

Wojewoda Wielkopolski jako kierownik jednostki pod nazwą Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu bezpośrednio nadzoruje oraz określa kierunki pracy i zadań dla:

 1. Gabinetu Wojewody;
 2. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
 3. Wydziału Finansów i Budżetu;
 4. Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru;
 5. Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości;
 6. Zespołu Audytu Wewnętrznego.

Wojewodzie bezpośrednio podlega stanowisko Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, które znajduje się w strukturze Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Wojewoda sprawuje ponadto bezpośredni nadzór nad działalnością:

 1. Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;
 2. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu;
 3. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 4. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 5. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego;
 6. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;
 7. Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Status prawny wojewody:

 1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525, z późn. zm.);
 2. Statut Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
 3. Regulamin organizacyjny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
 4. Zarządzenie nr 319/16 Wojewody Wielkopolskiego w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez wojewodę, wicewojewodę oraz dyrektora generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
 5. Zarządzenie nr 391/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez wojewodę, wicewojewodę oraz dyrektora generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Wykaz Przedsiębiorstw Państwowych, dla których organem założycielskim jest Wojewoda Wielkopolski znajduje się na stronie Rejestry, ewidencje i archiwa.

Wojewoda i Wicewojewoda przyjmują skargi i wnioski w ramach przyjęć obywateli zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez pracownika Biura Organizacyjno-Administracyjnego (kontakt: pokój 021 i 022 budynek B, tel. 61 854 15 42, 61 854 19 17 oraz (bez prefiksa) 222 500 117, e-mail: informacje@poznan.uw.gov.pl).

Wojewoda w składzie Krajowej Rady BRD

Autor: Kinga Boguła
Data utworzenia: 11.05.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.03.2017 - 12:49