Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce 2007 rok

• zrealizowano w tym roku 10 zadań
• dotacje w łącznej wysokości 206 540 złotych otrzymały:

 • Urząd Miejski w Obornikach,
 • Urząd Miejski w Chodzieży,
 • Fundacja „Bahtałe Roma – Szczęśliwi Cyganie” w Poznaniu oraz
 • Wielkopolskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Romów w Swarzędzu

Fundacja Bahtałe Roma – Szczęśliwi Cyganie

 • Projekt  „Kontynuacja zatrudnienia dwóch asystentów edukacji romskiej”
  Głównym zadaniem asystentów było zwiększenie frekwencji szkolnej dzieci romskich, podniesienie poziomu ich motywacji do nauki oraz uświadomienie uczniom, jak również ich rodzicom, istoty i konieczności zdobywania wykształcenia.
 • Projekt „ Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego”
  Nauczyciel wspomagający zajmował się w szczególności udzielaniem pomocy dzieciom romskim w procesie edukacji, np. poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych oraz pomoc w wypełnianiu codziennych szkolnych obowiązków. Pomocą nauczyciela wspomagającego objętych zostało 51 uczniów.
 • Projekt  „Edukacja dorosłych – uzyskanie średniego wykształcenia”
  Dzięki działaniom w ramach projektu troje młodych Romów objętych zostało wsparciem finansowym i merytorycznym. Dotacja pomogła im w zaliczeniu dwóch semestrów nauki w Szkole Muzycznej I stopnia Miklosza Deki Czureji w Poznaniu.
 • Projekt  „Edukacja dorosłych – przygotowanie do zawodu kierowcy”
  Wsparcie w ramach projektu dało szansę na sfinansowanie kursów prawa jazdy kategorii B oraz kursów doszkalających dla czterech dorosłych Romów zamierzających podjąć pracę  w zawodzie kierowcy.
 • Projekt  „Działalność Domu Romskiego – zakup wyposażenia”
  Celem działań było przystosowanie pomieszczeń Domu Romskiego na potrzeby prowadzonych tam projektów na rzecz  lokalnej społeczności Romów z zakresu: edukacji, kultury, integracji społecznej oraz interwencji kryzysowej i poradnictwa obywatelskiego.
 • Projekt „Wyposażenie romskiej integracyjnej świetlicy środowiskowej w sprzęt komputerowy”.
  W świetlicy realizowane są pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży, nauka czytania i pisania dla dorosłych oraz kurs obsługi komputera.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Romów Polskich Zarząd Główny w Swarzędzu

 • Projekt „Białe soboty” dla osób pochodzenia romskiego znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
  W ramach projektu zlecono realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu: interny, ortopedii, dermatologii, urologii, neurologii oraz diagnostykę RTG i ultrasonograficzną. Z badań skorzystało 88 osób pochodzenia romskiego. W sumie wykonano 193 świadczenia.
 • Projekt „Integracja społeczna dzieci pochodzenia romskiego poprzez działania oświatowo-integracyjne”
  W ramach projektu w Swarzędzu odbył się I Festyn Integracyjny Dzieci Polskich i Romskich.

Urząd Miejski w Chodzieży

 • Projekt „Modernizację budynku przy ul. Świętokrzyskiej 2A w Chodzieży – remont dachu, wymiana okien, naprawa elewacji i podłóg”.
  Zadanie dotyczyło remontu dachu i modernizacji stolarki okiennej oraz naprawy podłóg w budynku, w którym zamieszkuje 6 rodzin – w tym 3 pochodzenia romskiego. Urząd Miejski w Chodzieży, na realizację powyższej inwestycji, otrzymał dotację w wysokości 60 000zł.


Urząd Miejski w Obornikach

 • Projekt „Kontynuacja poprawy sytuacji bytowej i podniesienie poziomu życia Romów zamieszkałych w Obornikach ul. Droga Leśna 86 poprzez termomodernizację budynku oraz remont klatek schodowych”.
  Zadanie dotyczyło ocieplenia zamieszkałego przez społeczność romską budynku, wymiany stolarki okiennej, remontu klatek schodowych oraz wykonanie chodnika – dojścia do budynku, w którym mieszka 6 rodzin romskich i jedna polska. Urząd Miejski w Obornikach, na realizację powyższej inwestycji, otrzymał dotację w wysokości 80 000zł.


Autor: Karina Michalak
Data utworzenia: 10.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 04.07.2012 - 18:39