Program integracji społeczności romskiej w Polsce - zaproszenie do udziału w pracach Komisji

Wojewoda Wielkopolski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji do dokonania formalnej i merytorycznej oceny wniosków na realizację w województwie wielkopolskim zadań wynikających z rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w roku 2019.

Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz.1817,1948 oraz z 2017 r. poz. 573 i 2018 r. poz. 450) z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty składające wnioski na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej.

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do czternastu dni od daty publikacji ogłoszenia bezpośrednio w Kancelarii Głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, budynek B, pokój 025.

Spośród zgłoszonych kandydatów Wojewoda Wielkopolski wybiera do komisji przedstawiciela organizacji pozarządowych i innych podmiotów, kierując się przy tym posiadaną przez nich wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych , których dotyczy konkurs.

Udział w posiedzeniu komisji jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniach Komisji opiniującej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Autor: Marlena Maląg
Data utworzenia: 05.10.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 05.10.2018 - 12:28
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 05.10.2018 - 12:39