Podstawy prawne statystyki medycznej i zakres zadań, w tym ustawa i pbssp

Podstawy prawne

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce   publicznej (Dz.U. 1995, nr 88, poz.439 z późn. zm.)   Tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 997 z późn. zm.  oraz wydawanego corocznie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej, na podstawie art. 18 w/w ustawy. Program badań statystycznych statystyki publicznej obejmuje zbieranie i przekazywanie danych bieżących aktualnego roku i danych za rok bieżący oraz wskazanych w konkretnych badaniach danych za lata poprzednie.

Za prawidłowe sporządzenie sprawozdania odpowiada kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, rozumiany zgodnie z zapisami art.2, ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.).

Podstawę wypełniania formularza stanowi dokumentacja medyczna, której obowiązek prowadzenia dotyczy wszystkich podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych i wynika z art. 24, ust.1, ustawy  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.).

W rozdziale 8 ustawy  z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 997 z późn. zm.) przewidziano sankcje między innymi za:

  • odmowę wykonania obowiązku statystycznego,
  • przekazanie danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym,
  • za przekazanie danych statystycznych po upływie wyznaczonego terminu.

Zasady ogólne

  1. Dane jednostkowe należy przesyłać do wskazanego miejsca przekazania - wyłącznie w postaci elektronicznej -  o ile w programie nie wskazano inaczej, w szczególności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego system statystyki publicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych.
  2. Jeżeli w Pbssp jest wskazana wyłącznie postać elektroniczna  przekazania danych, to respondent lub podmiot w jego imieniu przekazujący dane przekazuje je w tej postaci, z zastrzeżeniem, że jeżeli do udziału w badaniach statystycznych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  jest wskazany podmiot o liczbie osób pracujących nie większej niż 5, wówczas dopuszczalne jest przekazywanie przez niego danych w postaci papierowej.
  3. W przypadku gdy prowadzącym badanie jest Minister właściwy do spraw zdrowia - obowiązuje wyłącznie postać elektroniczna przekazywania danych.
  4. Jeżeli respondent, będący podmiotem gospodarki narodowej, upoważnia osobę trzecią do przekazania danych w jego imieniu, wówczas czynności wykonane przez tę osobę pociągają za sobą skutki bezpośrednio dla respondenta, który ją upoważnił.
  5. Jeżeli respondent, będący podmiotem gospodarki narodowej, w okresie sprawozdawczym znalazł się w stanie upadłości, wówczas dane dotyczące tego podmiotu przekazuje syndyk masy upadłości.
  6. W przypadku przekształcenia podmiotu lub przejęcia podmiotu przez inny podmiot gospodarki narodowej przekazywanie danych za ten podmiot, spoczywa na podmiocie, który jest następcą prawnym.

PROGRAM BADAŃ STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ - 1.29 ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA

Część I. Informacje o badaniach.

1.29.01 (087) Stan zdrowia ludności. Monitoring zdrowia
Prowadzący badanie: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

1.29.02 (088) Zachorowania i leczeni na wybrane choroby
Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw zdrowia Minister właściwy do spraw  wewnętrznych

1.29.03 (089) Hospitalizacja
Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw zdrowia

1.29.04 (090) Profilaktyka
Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw zdrowia Minister właściwy do spraw wewnętrznych

1.29.05 (091) Szczepienia ochronne
Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw zdrowia

1.29.06 (092) Kadra medyczna ochrony zdrowia
Prowadzący badanie: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Minister właściwy do spraw zdrowia Minister właściwy do spraw wewnętrznych

1.29.07 (093) Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie
Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw zdrowia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Minister właściwy do spraw wewnętrznych

1.29.09 (094) Apteki
Prowadzący badanie: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

1.29.14 (095) Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw zdrowia Minister właściwy do spraw wewnętrznych

1.29.16 (096) Ekonomiczne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia
Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw zdrowia

1.29.17 (097) Narodowy Rachunek Zdrowia
Prowadzący badanie: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

1.29.18 (098) Działalność samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw zdrowia

1.29.19 (099) Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia
Prowadzący badanie: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Część II. Informacje o przekazywanych danych.

Obejmuje m. in. „Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia”

Programy badań statystycznych statystyki publicznej

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019
(Dz. U z 2018  r. poz. 2103)  pliki: 

Autor: Stefan Justat
Data utworzenia: 07.02.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 07.02.2017 - 08:15
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 16.11.2018 - 13:59