Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów – PESF

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów (PESF) przeprowadzany jest na zasadach określonych w następujących przepisach:

 • art. 107o-107zb ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)
 • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów  (Dz. U. Nr 101, poz. 941, z późn. zm.)
 • Regulaminie przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne, dokonaną z dniem 1 maja 2016 r. istotne znaczenie mają także przepisy przejściowe, ujęte w art. 39-44 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991, z późn. zm.).

Warunkiem zgłoszenia się do PESF jest posiadanie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Farmaceuta, chcący przystąpić do PESF jest zatem zobowiązany do założenia takiego konta.

Farmaceuci, którzy dotąd nie zostali dopuszczeni do PESF

Farmaceuci tacy, po założeniu konta w SMK, powinni złożyć za jego pośrednictwem wniosek do wojewody wielkopolskiego o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Następnie wydrukowany wniosek farmaceuta przekazuje do wojewody. Do wniosku należy dołączyć dokumenty w postaci papierowej:

 1. kartę specjalizacji z:
 • potwierdzeniem przebiegu szkolenia teoretycznego,
 • potwierdzeniem przebiegu staży kierunkowych,
 • informacją o napisaniu i sposobie upubliczniania pracy poglądowej,
 • opinią dotyczącą przebiegu specjalizacji potwierdzoną przez kierownika specjalizacji (uwzględniającą ocenę znajomości piśmiennictwa oraz uczestnictwa w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych),
 • zaliczeniem specjalizacji przez kierownika specjalizacji (wraz z udokumentowaniem zaliczenia wymaganych programem specjalizacji kolokwiów z zakresu praktyki aptecznej lub klinicznej oraz kolokwium końcowego na koniec stażu      specjalizacyjnego),
 1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach ;
 2. świadectwo potwierdzające znajomość jednego języka obcego: angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego wydane przez studium języków obcych uczelni wyższej.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Głównej Urzędu, al. Niepodległości 16/18 (budynek B, pok. 025-026) lub przesłać na adres:

Wydział Zdrowia
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Po potwierdzeniu przez wojewodę zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, będzie możliwe złożenie wniosku zgłoszeniowego do PESF. Należy dokonać tego za pomocą konta w SMK.

Farmaceuci, którzy byli już dopuszczeni do PESF

Farmaceuci tacy, po założeniu konta w SMK, składają za jego pośrednictwem wniosek zgłoszeniowy do PESF.

W trakcie składania wniosku zgłoszeniowego do PESF jest podawany numer rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę egzaminacyjną. Wysokość opłaty wynosi 400 zł. W przypadku przystępowania tylko do egzaminu teoretycznego wchodzącego w skład PESF opłata wynosi 100 zł.

Opłata powinna być uiszczona niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później niż w terminie 5 dni od upływu terminu składania wniosków:

 • 31 lipca każdego roku dla sesji jesiennej albo
 • 31 stycznia każdego roku dla sesji wiosennej

Sesja egzaminacyjna trwa w dniach:

 • 15.05 - 30.06 (sesja wiosenna)
 • 15.11 - 31.12 (sesja jesienna)

Zawiadomienie o terminie i miejscu egzaminu oraz nadanym numerze kodowym jest przekazywane za pomocą SMK lub pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem egzaminu.

PESF dla każdej dziedziny składa się z dwóch części w następującej kolejności - egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego. Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej PESF jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie:

 1. testu, gdy do PESF w danej dziedzinie w sesji zostanie dopuszczonych co najmniej 30 osób;
 2. egzaminu ustnego.

Wynik PESF jest przekazywany farmaceucie za pomocą SMK, a wyniki egzaminu testowego są publikowane także na stronie internetowej CEM.

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 04.07.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.08.2017 - 07:48