Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Do dnia 31 lipca dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w terminie 1 października – 30 listopada 

Do dnia 31 grudnia dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w terminie 1 marca – 30 kwietnia 

WYKAZ PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW 

 1. Zgłoszenie - składane w formie wniosku elektronicznego generowanego i pobieranego ze strony internetowej Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.
  Lekarz przystępujący po raz pierwszy w danej dziedzinie medycyny do PES składa dokumenty wraz z ww. wnioskiem w wersji papierowej (własnoręcznie podpisanym) do właściwego wojewody po uzyskaniu potwierdzenia realizacji programu specjalizacji przez kierownika specjalizacji.
 2. Szczegółowy plan albo indywidualny harmonogram odbywania szkolenia specjalizacyjnego opracowany na podstawie ramowego programu z danej dziedziny z podanymi jednostkami akredytowanymi, w których odbywane były staże kierunkowe (czas trwania określony w programie specjalizacyjnym) oraz wykazem kursów zrealizowanych zgodnie z obowiązującym programem specjalizacji - potwierdzony przez Kierownika specjalizacji.
 3. Opinia zawodowa lekarza wystawiona przez Kierownika Specjalizacji – dotycząca uzdolnień i predyspozycji zawodowych, umiejętności manualnych, stosunku do pacjentów i współpracowników, zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole (art.16m. ust. 7 pkt. 5 ustawy).
 4. Wypełniona karta szkolenia specjalizacyjnego wraz z dokumentami potwierdzającymi odbycie elementów programu specjalizacji niepotwierdzonych w karcie szkolenia specjalizacyjnego.
  Lekarz odbywający specjalizację w trybie REZYDENTURY składa kopię świadectwa pracy z ostatnio zatrudniającej go jednostki.
 5. Indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych (kierownik specjalizacji potwierdza w indeksie uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie określonych zabiegów i procedur medycznych w liczbie ustalonej w programie specjalizacji).
 6. Praca naukowa, opublikowana w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej – na temat objęty programem specjalizacyjnym (w liczbie zgodnej z programem specjalizacyjnym) - zaakceptowana przez kierownika specjalizacji.
  Osoby ze stopniem naukowym
 • wykaz publikacji zaakceptowany przez kierownika specjalizacji
 • zaświadczenie o posiadanym stopniu i tytule naukowym (kserokopia dyplomu nadania doktoratu)
 1. Zaświadczenie o znajomości języka obcego ze Studium Nauki Języków Obcych UM (zaliczonego w trakcie szkolenia specjalizacyjnego).
  Uznawane są zaświadczenia o zdaniu egzaminu z języków kongresowych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego

Przedłożenie powyższego zaświadczenia dotyczy osób, które zostały zakwalifikowane do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

UWAGA !!!
Powyższe wytyczne zawierają jedynie wykaz podstawowych dokumentów.
W przypadku, gdy programy specjalizacyjne określają dodatkowe wymogi - muszą być one spełnione.

Więcej informacji na www.cem.edu.pl

Autor: Hanna Jazy
Data utworzenia: 10.07.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.05.2016 - 10:11