Osoby małoletnie

Wymagane dokumenty aby otrzymać paszport dla osoby małoletniej:

 • poprawnie i czytelnie wypełniony (literami drukowanymi) wniosek o wydanie dokumentu paszportowego. Wnioski paszportowe dostępne są w punktach paszportowych;
 • jedna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Tutaj można sprawdzić, jak powinno wyglądać zdjęcie do paszportu; https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu lub https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu
 • dowód uiszczenia opłaty paszportowej (w oryginale). Przed dokonaniem wpłaty opłaty paszportowej zaleca się sprawdzić wysokość wymaganej opłaty https://www.poznan.uw.gov.pl/obowiazujace-oplaty oraz sposób jej wniesienia https://www.poznan.uw.gov.pl/sposob-uiszczania-oplat
 • ważny dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi w opłacie za wydanie paszportu  z tytułu posiadania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (do wglądu);
 • pisemna zgoda obojga rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych:
  • wyrażona osobiście w Oddziale Paszportów poprzez złożenie podpisów na wniosku paszportowym w obecności urzędnika przyjmującego podanie po przedłożeniu do wglądu ważnych dowodów osobistych lub ważnych paszportów;
  • w przypadku niemożności osobistego przybycia jednego z rodziców - jego pisemna zgoda na wydanie dokumentu paszportowego małoletniemu , poświadczona przez organ paszportowy (za granicą przez konsula) lub notariusza (w oryginale);
  • Jeżeli własnoręczność podpisu poświadczył za granicą notariusz wymagane jest opatrzenie tego dokumentu klauzulą apostille. Dokumenty w języku obcym powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego;
  • w przypadku, gdy prawo decydowania w istotnych sprawach dziecka jednemu z rodziców nie przysługuje(pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej), bądź brak jest zgodności stanowisk rodziców lub nie można uzyskać zgody jednego z nich wymagane jest prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego;
  • w przypadku opiekunów prawnych wymagane jest prawomocne postanowienie o ustanowieniu opiekunów prawnych i zaświadczenie o sprawowaniu opieki (do wglądu);
  • w przypadku nieustalonego ojcostwa małoletniego - aktualny odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego (do wglądu);
  • w przypadku zgonu jednego z rodziców - odpis aktu zgonu rodzica (do wglądu);
 • we wniosku ależy wpisać numer ewidencyjny dziecka (PESEL), który uzyskać można w organie ewidencji ludności właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania.

Ponadto:

 • do wglądu ważny dokument paszportowy;
 • ważny dowód osobisty (jeżeli był już wydany);
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach organ paszportowy może żądać przedłożenia odpisów polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie, jeżeli dane zawarte w dokumentach przedkładanych przez rodziców lub opiekunów prawnych ubiegających się o wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka, lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do jego tożsamości lub obywatelstwa.

Zgoda na wydanie dokumentu paszportowego powinna brzmieć:

"Wyrażam zgodę na wydanie dokumentu paszportowego uprawniającego do wielokrotnego przekraczania granicy dla mojego dziecka …………………………………………………………………"

(imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia dziecka)
Podpisy rodziców pod zgodą na wydanie paszportu osobie małoletniej oraz wzór podpisu posiadacza paszportu w ramce pod zdjęciem należy złożyć osobiście w obecności osoby przyjmującej wniosek paszportowy.

WAŻNE!

 • Podpisy na wniosku paszportowym składa się wyłącznie w obecności urzędnika przyjmującego podanie.
 • Od 21 czerwca 2013 roku przy składaniu wniosków dla dzieci pobierane są linie papilarne od małoletnich, którzy ukończyli 12 lat.
 • Od dnia 13 sierpnia 2012 r. dzieciom wydawane są jedynie paszporty biometryczne. Paszport tymczasowy może zostać wydany jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawie art. 23 ust.1 pkt. 4 ustawy o dokumentach paszportowych.
 • KAŻDE DZIECKO MUSI POSIADAĆ WŁASNY PASZPORT.
 • Po ukończeniu 5 roku życia obecność małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jest wymagana przy składaniu wniosku paszportowego. Paszport osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej całkowicie może odebrać jeden z rodziców lub ustanowiony przez sąd opiekun na podstawie dowodu osobistego, odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka w oryginale oraz potwierdzenia otrzymanego przy składaniu dokumentów oraz dodatkowych dokumentów wymienionych w potwierdzeniu złożenia wniosku (np. ważnego paszportu, którym dziecko się posługuje).

Prowadzący postępowanie organ paszportowy może wymagać przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawidłowego załatwienia sprawy.

Zaleca się przedłożenie skróconego lub zupełnego odpisu aktu urodzenia małoletniego przy wyrażeniu przez rodziców zgody na wydanie dziecku paszportu.

Uwaga:

Urzędy Stanu Cywilnego wydają bezpłatnie odpisy aktów w sprawach dokumentów paszportowych.

Informacja paszportowa w Poznaniu tel.: 61 850 87 77

Autor: Joanna Tyksińska
Data utworzenia: 24.03.2007
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 06.06.2012 - 08:55
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.01.2020 - 12:23