MALUCH+ 2019

Celem Programu „MALUCH+” 2019 jest udzielenie finansowego wsparcia prowadzącym instytucje opieki dla dzieci w wieku do lat 3 lub zamierzających prowadzić takie instytucje.

Dofinansowanie będzie przeznaczane na tworzenie oraz utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów. Na Program przeznaczono 450 mln złotych z dwóch źródeł: środki z budżetu państwa – 250 mln oraz środki Funduszu Pracy – 200 mln.

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty), o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, ze zm.).

Działania na rzecz tworzenia i utrzymania miejsc w instytucjach opieki dla najmłodszych dzieci zostały określone w 4 modułach:

 • moduł 1a (dla jst) – dofinansowane będą zadania tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie [dane należy podać wg tabeli 12 publikacji GUS „Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30 VI)”] i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);
 • moduł 1b (dla jst) – dofinansowywane będą zadania tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:
 1. funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub,
 2. nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie [dane należy podać wg tabeli 12 publikacji GUS „Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30 VI)”] lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

O dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki w module 1a i 1b może również ubiegać się gmina, która prowadzi inwestycje mieszkaniowe w obszarze programu „Mieszkanie+”. Środki z Programu „MALUCH+” mogą wesprzeć tworzenie instytucji opieki dla dzieci do lat 3 na terenie inwestycji powstających w ramach programu „Mieszkanie+”.

 • moduł 2 (dla jst) – dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez jst z udziałem Programu (tj. wcześniejszych edycji);
 • moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowywane będą zadania utworzenia nowych miejsc opieki oraz ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc;
 • moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w instytucjach opieki.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Termin składania ofert:

 • dla modułu 1a i 1b – 28 grudnia 2018 r.
 • dla modułu 2 – 28 grudnia 2018 r.
 • dla modułu 3 – 28 grudnia 2018 r.
 • dla modułu 4 – 28 grudnia 2018 r.

Formularz oferty składa się w formie papierowej lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Oferty w formie papierowej można składać osobiście w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, uwzględniając położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji lub nadesłać z dopiskiem na kopercie: „Oferta na konkurs „MALUCH +” 2019”.

Oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym należy przesyłać na konto urzędu wojewódzkiego, wpisując w temacie np. dla modułu 3: „Oferta MALUCH+ 2019 – moduł 3 – nazwa_gminy – skrócona_nazwa_podmiotu_którego_dotyczy_oferta” (zasady składania ofert opisane są w pkt. 7 Programu).

Dokumentem pozwalającym na udział w Konkursie jest kompletnie wypełniony formularz oferty, zgodnie z opisem rubryk/tabel, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania jst/podmiotu, złożony w terminie wraz z wymaganymi załącznikami, w zależności od modułu, o których mowa w pkt 7.2.2. Programu.

Zgodnie z pkt 7.2.3. Programu, ogłasza się, iż do oferty konkursowej w ramach modułu 1 i 3 należy złożyć następujące dokumenty: - program inwestycji (w przypadku inwestycji budowlanej), opis realizacji zadania (w miejsce programu inwestycji), tytuł prawny do lokalu. Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczych w formie spółek cywilnych ogłasza się, iż do każdej oferty konkursowej z osobna należy złożyć uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów spółek cywilnych wraz z aneksami.

Szczegółowe zasady Konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.

MALUCH + 2019 - strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Numer infolinii, pod którym można uzyskać informacje o Programie 663 300 687 w godzinach od 10:00 do 12:00

Z uwagi na obowiązek wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż informacja o prywatności, która dotyczy przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, składających ofertę w związku z ogłoszeniem konkursu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019 znajduje się w pliku pod nazwą: „Informacja o prywatności”.

Autor: Róża Domżał
Data utworzenia: 03.12.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.12.2018 - 13:37
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.12.2018 - 09:01