Lekarz koordynator

Do zadań lekarza koordynatora ratownictwa medycznego należy w szczególności:  

  • nadzór merytoryczny nad pracą dyspozytorów medycznych;  
  • koordynacja współpracy dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń wymagających użycia jednostek systemu PRM spoza obszaru działania jednego dysponenta jednostki;  
  • udzielanie dyspozytorom medycznym niezbędnych informacji i merytorycznej pomocy;  
  • udział w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego;  
  • pełnienie całodobowego dyżuru.

Lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego może być lekarz, który spełnia warunki określone dla lekarza systemu.

Zakres uprawnień oraz obowiązków LKRM regulują przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego (Dz.U. 2009 nr 39 poz. 322).  

Kontakt
Lekarz koordynator ratownictwa medycznego

Telefon: 61 854 99 99
Fax: 61 852 73 27 lub 61 854 99 20
E-mail: lkrm@poznan.uw.gov.pl

Autor: Bogna Struglińska
Data utworzenia: 14.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.11.2017 - 13:02