Senior+ Edycja 2019

W dniu 12 lutego 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2019.

 Ranking 2019 - moduł I
 Ranking 2019 - moduł II

Pełna informacja pod linkiem:  http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/418

Zgodnie z pkt. VI ust. 1 Programu w celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego lub wojewodę, dostarczyć do właściwego urzędu wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji (wzór do pobrania poniżej).

Ww. dokumenty należy złożyć w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań lub za pomocą platformy ePUAP w ostatecznym terminie do dnia 22 lutego 2019 r. Przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną na adres mailowy mcieslak@poznan.uw.gov.pl .
Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu.

 Oświadczenie o przyjęciu dotacji - moduł I
 Oświadczenie o przyjęciu dotacji - moduł II

Autor: MArek Cieślak
Data utworzenia: 13.02.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 13.02.2019 - 09:51
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.02.2019 - 09:56