Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków

W dniu 25 stycznia 2017 r. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs pn. Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków. Program finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Konkurs ma na celu wsparcie inicjatyw edukacyjnych służących poprawie jakości i uatrakcyjnieniu kształcenia wyższego na kierunkach medycznych, co przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo.
Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują realizację programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków. Na dofinansowanie projektów w ramach konkursu zaplanowano 90 mln PLN.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie projektu są szkoły wyższe publiczne bądź niepubliczne, których jednostki organizacyjne spełniają w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjata).
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które przewidują realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków i mogą dotyczyć m. in.:

  1. opracowania i wdrożenia uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku pielęgniarstwa i/lub położnictwa;
  2. finansowania zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia;
  3. realizacji zarówno obowiązkowych jak i ponadprogramowych praktyk zgodnie z wymogami Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży;
  4. realizacji szkoleń dla kadry dydaktycznej uczelni.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o konkursie, które można uzyskać w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia MZ wysyłając pytanie na adres mailowy: kompetencje2@mz.gov.pl lub telefonicznie pod nr: 22 530 03 06. Informacje o konkursie dostępne są również na stronie internetowej http://zdrowie.gov.pl/nabor-172-programy_rozwojowe_ksztalecenie.html

Autor: Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Data utworzenia: 24.02.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.03.2017 - 09:49