Program Za życiem

Z dniem 1 stycznia 2017 r. (z wyjątkiem art. 7, art. 12 i art. 18 pkt 3 i 4, które weszły w życie z dniem 18 listopada 2016 r.) weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860). Na jej podstawie Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2016 r., poz. 1250).

Program obejmuje kompleksowe rozwiązania dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych oraz wsparcia mieszkaniowego. Program zapewnia także koordynację wsparcia, poradnictwa i informacji.
Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ww. ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wzór wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2234).

II etapu Programu "Za życiem"

W ramach II etapu Programu "Za życiem" planowane są:

Zajęcia dla osób niepełnosprawnych opuszczających Warsztaty Terapii Zajęciowej

Zapewnienie prowadzenia zajęć klubowych w WTZ dla osób, które zakończyły uczestnictwo
w WTZ w związku z podjęciem zatrudnienia. Regulacja ta wynika z często zgłaszanych przez uczestników potrzeb kontynuowania udziału w zajęciach nie tylko do momentu zatrudnienia, ale również w trakcie zatrudnienia (oraz jego zmiany), gdyż zajęcia mają pomóc w jego utrzymaniu.

Postępowanie administracyjne po nowemu

Propozycja zastąpienia środka zaskarżenia w postaci odwołania wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku decyzji wydawanych przez Prezesa Zarządu PFRON oraz wojewodę
w postępowaniach prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego. Rozwiązanie to ma skrócić czas prowadzonych postępowań administracyjnych. Strona postępowania w przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez Prezesa Zarządu PFRON będzie miała możliwość złożenia skargi na tę decyzję bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego, co znacznie skróci proces postępowania administracyjnego.

Zmiany dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Poszerzenie katalogu pracodawców, do których stosuje się obniżony wskaźnik zatrudnienia, w tym także publicznych i niepublicznych przedszkoli, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, klubów dziecięcych oraz innych form wychowania przedszkolnego, które na tej podstawie będą rozliczać się z wpłat na PFRON. Doprecyzowane zostały również przepisy dotyczące pracodawców wystawiających informacje
o kwocie obniżenia wpłat na PFRON.

Udogodnienia dla niepełnosprawnych pracowników

Możliwość korzystania z elastycznych form zatrudnienia typu ruchomy czas pracy lub telepraca.
Z prawa do korzystania z indywidualnego rozkładu czasu pracy lub ruchomego czasu pracy albo wykonywania pracy w systemie przerywanego czasu pracy na podstawie wniosku wiążącego pracodawcę będą mogli korzystać:

  • pracownik- małżonek albo pracownik-rodzic dziecka w fazie prenatalnej w przypadku ciąży powikłanej,
  • pracownik-rodzic dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie jego rozwoju lub w czasie porodu,
  • pracownik-rodzic dziecka niepełnosprawnego lub ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Telepraca

Przyznano prawo wykonywania obowiązków zawodowych w formie telepracy na podstawie wniosku wiążącego pracodawcę pracownikom-rodzicom dziecka posiadającego zaświadczenie
o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, a także dziecka niepełnosprawnego lub ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto, zakłada się możliwość stosowania telepracy na podstawie wniosku niewiążącego pracodawcy, złożonego przez każdego pracownika, także u tych pracodawców, u których nie zawarto w tej sprawie formalnego porozumienia z przedstawicielstwem załogi.

Wydłużenie prawa do zasiłku opiekuńczego

Ułatwienie aktywnym zawodowo rodzicom łączenia opieki nad dzieckiem z wykonywaniem aktywności zawodowej poprzez wydłużenie z 14 do 30 dni prawa do zasiłku opiekuńczego przysługującego ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem, legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia przez nie 18 lat.

Podstawy prawne:

Autor: Hanna Zawadka, Gabriela Zülsdorff
Data utworzenia: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.02.2018 - 09:49