Pakiet dla miast średnich

Pakiet dla miast średnich – nabory dedykowane dla miast średnich w 2018 r.

„Pakiet dla średnich miast” – jeden z projektów strategicznych realizowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w roku 2018 oferuje nowe narzędzia rozwoju inwestycji prywatnych w miastach średnich.

Pakiet dla średnich miast opiera się na dwóch filarach niezbędnych dla trwałego i stabilnego rozwoju każdego miasta: z jednej strony jest to wsparcie inwestycji publicznych podejmowanych przez samorządy, z drugiej zaś tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

W bieżącym roku w ramach Pakietu dla średnich miast dla przedsiębiorców inwestujących w średnich miastach bądź w ich najbliższej okolicy Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało łącznie 600 mln zł dedykowanego wsparcia w ramach Krajowych Programów Operacyjnych/

W ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) uruchomiona została druga edycja konkursu dedykowanego w ramach działania 3.2 Wdrożenie wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Na dofinansowanie wdrożenia efektów wyników prac badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorców realizujących projekty w miastach średnich oraz na terenie gmin sąsiadujących z tymi miastami przeznaczono 500 mln zł. W ramach konkursu przedsiębiorcy mogą ubiegać się nawet o 20 mln zł wsparcia na projekt.

W porównaniu z poprzednią edycją w tegorocznej edycji wprowadzony został szereg uproszczeń, dzięki którym środki na rozwój działalności będą dostępne dla szerszego grona przedsiębiorców:

  • rozszerzony został zasięg naboru na projektu inwestycyjne realizowane na terenie gmin sąsiadujących z miastami średnimi (z wyłączeniem miast wojewódzkich);
  • obniżony został minimalny budżet projektu dla średnich przedsiębiorców do 5 mln zł (wcześniej było to 10 mln zł);
  • dopuszczone zostało oparcie wdrożenia nowego produktu o wyniki zakupionych prac B+R (do tej pory musiały być to wyłącznie prace prowadzone samodzielnie lub zlecone przez Wnioskodawcę).

Nabór wniosków w ramach Programu rozpoczął się 20 marca i potrwa do 5 grudnia 2018 r. Szczegółowe informacje na temat zasad naboru dostępne są w zakładce „Nabory dedykowane dla miast średnich w 2018 roku” na stronie http://www.miir.gov.pl/rozwoj-miast. Wsparcia w tym zakresie udzielają również konsultanci Punktów Informacji Funduszy Europejskich.

/28 maja 2018 r./

***

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) wśród celów na najbliższe lata wskazuje zrównoważony rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym. Jednym z projektów strategicznych realizujących SOR jest Pakiet dla średnich miast – ukierunkowany na wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów, w szczególności tych z największymi problemami społeczno-gospodarczymi.

Pakiet dla średnich miast dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich – w tej chwili jest to 255 miejscowości w całej Polsce, w tym  24 miasta w Wielkopolsce.

Na szczególne wsparcie mogą liczyć 122 ośrodki miejskie, które zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Polską Akademię Nauk w największym stopniu zagrożone są utratą funkcji społeczno-gospodarczych. W Wielkopolsce są to: Konin, Koło, Złotów, Turek, Piła, Gniezno i Pleszew.

Pakiet dla średnich miast opiera się na dwóch filarach: z jednej strony jest to wsparcie w podejmowaniu inwestycji publicznych, z drugiej zaś tworzenie warunków dla inwestycji prywatnych.

 

Krajowe Programy Operacyjne

W krajowych programach operacyjnych którymi zarządza Minister Rozwoju przewidziano preferencje dla miast średnich, m.in. poprzez dedykowane nabory w wybranych obszarach.

Suma funduszy w krajowych programach operacyjnych w konkursach dedykowanych dla miast średnich w ramach Pakietu, zaplanowanych na najbliższe lata, to prawie 2,5 mld zł, w tym:

2017 r.

Do końca grudnia trwają trzy nabory konkursowe w POIiŚ dotyczące termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych, modernizacji systemów ciepłowniczych oraz budowy sieci ciepłowniczych i chłodniczych. Do końca lutego przedsiębiorcy mogą składać projekty w konkursie POIR, dotyczące wdrożenia wyników prac B+R. Ponadto w POIiŚ – w trybie ciągłym – można składać projekty w trybie pozakonkursowym w zakresie budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi.

2018 r.

W ramach pakietu dla średnich miast planowane są nabory konkursowe w ramach POWER. Konkursy dotyczyć będą, m.in. aktywizacji zawodowej młodych osób, utworzenia szkół ćwiczeń, usprawnienia procesów w jednostkach samorządu terytorialnego związanych z obsługą podatkową, zarządzaniem nieruchomościami oraz obsługą inwestora oraz konkursy poświęcone projektom z zakresu usprawnienia procesu konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.

Fundusz Inwestycji Samorządowych

Często samorządy średnich i małych miast mają pomysły na inwestycje, jednak problemem jest pozyskanie optymalnego źródła finansowania. W ramach Pakietu dla miast średnich do dyspozycji przedstawicieli miast średnich trafi oferta spotkań przedinwestycyjnych specjalistów PFR, których celem jest przeanalizowanie potrzeb rozwojowych miast średnich pod kątem możliwych źródeł ich finansowania oraz odpowiedniej formy instytucjonalno-prawnej. Naborem do pilotażu zostanie objętych do 60 potrzeb inwestycyjnych (samorząd może zgłosić do 2 potrzeb inwestycyjnych). Zgłoszenia do pilotażu są możliwe za pośrednictwem strony Polskiego Funduszu Rozwoju.

Fundusz Inwestycji Samorządowych, zarządzany przez Polski Fundusz Rozwoju, dysponuje kwotą 400 mln zł. Część tych środków, jako alternatywa dla dotacji i długu, może zostać przeznaczona na rozwój miast średnich. W ramach Funduszu istnieje możliwość uzyskania wsparcia dla inwestycji w całości finansowanych ze środków krajowych lub zdobycia kapitału na wkład własny dla projektów finansowanych ze środków unijnych. Oferowane obszary wsparcia to np.: sektor wodno- kanalizacyjny, gospodarka odpadami, dostarczanie energii oraz gazu, infrastruktura społeczna, rewitalizacja, transport zbiorowy czy ochrona zdrowia.

Kontakt Wielkopolski Urząd Wojewódzki:

  • Anna Żuchowska-Bednarz, Dyrektor Gabinetu Wojewody, tel. (61) 854-12-21, zuchowska@poznan.uw.gov.pl (link wysyła e-mail),
  • Tomasz Małyszka, z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa, tel. 61 854-17-08, tmalyszka@poznan.uw.gov.pl (link wysyła e-mail)

Więcej:

Autor: Tomasz Małyszka
Data utworzenia: 19.12.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 19.12.2017 - 11:16
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.05.2018 - 07:49