Nagrody specjalne dla pracowników socjalnych

Nawiązując do lat wcześniejszych, również w roku bieżącym, w Dniu Pracownika Socjalnego tj. 21 listopada, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wręczy nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Nagrody przyznawane są w kategorii indywidualnej - dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej - dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016, poz. 930 z późn. zm.).

Zasady przyznawania nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005, nr 74, poz. 658).

Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Wnioski o nagrody specjalne na załączonym wniosku należy składać w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim do dnia 31 lipca 2017 r. Dodatkowych informacji udziela inspektor wojewódzki p. Hanna Zawadka, nr tel. 61 – 854 11 58.

Autor: Hanna Zawadka
Data utworzenia: 16.05.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.05.2017 - 12:48