Obszar wsparcia rodziny

OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 w związku z art. 22 pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 poz. 2174 z późn. zm.) Wojewoda Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych, określonych w art. 25 ust. 1 ww. ustawy (organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie < Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 > oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy) prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, na realizację programu w obszarze wsparcia rodziny

I. Wysokość dotacji na realizację zadania

Kwota dotacji na realizację zadania wynosi – 340.000,00 zł.
W uzasadnionych przypadkach kwota dotacji może ulec zmianie.

II. Opis rodzaju zadań

W ramach programu w szczególności oczekiwana jest realizacja następujących działań:

 • przeciwdziałanie bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 • działania na rzecz ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • świadczenie profesjonalnej pomocy (doradczej, edukacyjnej, terapeutycznej) dla dzieci i rodziców w sytuacji rozpadu rodziny lub innej trudnej sytuacji życiowej,
 • mediacje w sytuacjach rodzinnych,
 • tworzenie grup edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z rodzin w sytuacji konfliktu,
 • programy edukacyjne, warsztaty dla rodziców i opiekunów potrzebujących wsparcia w procesie wychowania dziecka,
 • świadczenie pomocy w innych sytuacjach kryzysowych,
 • wspieranie działalności świetlic środowiskowych / socjoterapeutycznych w zakresie organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży.

Zaproponowane przez oferentów zajęcia powinny cechować się regularnością, systematycznością. Grupy docelowe odbiorców projektu powinny być precyzyjnie określone. Sposób rekrutacji beneficjentów powinien gwarantować zebranie planowanej grupy odbiorców zadania.

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się w trybie przeprowadzania otwartego konkursu ofert określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 10.000,00 zł, przy czym dotacja Wojewody Wielkopolskiego nie może być wyższa niż 90% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację projektu. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50.000,00 zł.
 3. Kwotę minimum 10% wkładu własnego mogą stanowić w całości lub częściowo środki finansowe, którymi dysponuje podmiot uprawniony (własne lub pochodzące z innych źródeł publicznych) i / lub tzw. wkład osobowy rozumiany jako praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy. Stawki obowiązujące w konkursie ogłoszonym przez Wojewodę Wielkopolskiego określone są w następujący sposób:
  • w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych godzina pracy wyceniona jest na 30 zł.
  • w przypadku prac ekspertów i specjalistów godzina pracy wyceniona jest na 100 zł.
 4. W kosztorysie nie uwzględnia się wyceny wkładu rzeczowego.
 5. Wydatki kwalifikowalne
  1. Koszty bezpośrednie projektu:
   • W ramach programu wydatkami kwalifikowalnymi wydatkami są:
   • koszty wynagrodzeń personelu zabezpieczającego właściwe wykonanie zadań projektu (np. terapeuci / psycholodzy, socjolodzy, terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni, trenerzy),
   • inne koszty wynikające z tematyki programu związane z właściwą realizacją projektu, o ile zostaną merytorycznie uzasadnione przez oferenta oraz uzyskają akceptację Komisji opiniującej wnioski składane w ramach programu,
   • koszty promocji projektu – maksymalnie 5% wnioskowanej kwoty dotacji.
  2. Koszty pośrednie projektu. Maksymalnie 10% kwoty wnioskowanej dotacji:
   • Wydatkami kwalifikowalnymi związanymi z obsługą administracyjną projektu są:
   • wynagrodzenia obsługi / osób koordynujących wykonywanie zadań projektu podmiotu uprawnionego,
   • wynagrodzenia obsługi księgowej związanej z wykonywaniem zadań projektu podmiotu uprawnionego,
   • wydatki związane z zakupem materiałów biurowych niezbędnych dla realizacji zadań projektu podmiotu uprawnionego,
   • wydatki związane z opłatami eksploatacyjnymi w ramach zadań projektu podmiotu uprawnionego,
   • koszty przelewów bankowych związanych z realizacją zadania.
 6. Wydatki niekwalifikowalne
  Zakres dofinansowania nie obejmuje:
  • inwestycji związanych z budową nowych obiektów przeznaczonych na placówki pomocy,
  • zakupu nieruchomości,
  • kosztów prowadzenia rachunku bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów bankowych związanych z realizacją zadania),
  • wydatków na zakup środków trwałych (tj. wydatków powyżej 3,5 tys. złotych),
  • kosztów wyposażenia oraz utrzymania biura (lub biur) podmiotu uprawnionego a także kosztów wynagrodzenia pracowników, o ile nie służą one bezpośrednio realizacji zadań w ramach projektu.

IV. Zasady składania ofert konkursowych:

 1. Oferty konkursowe należy składać wyłącznie na formularzu oferty określonym w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
 2. Termin składania ofert, o których mowa w pkt 1, rozpoczyna się dnia 23 marca 2017 r., upływa z dniem 13 kwietnia 2017 r. Oferty wraz z załącznikami wymienionymi w części V ogłoszenia należy składać w Kancelarii Głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, budynek B, pokój 025. W przypadku nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 3. W ramach ogłoszonego konkursu podmiot uprawniony może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
 4. W ofercie jako Organ administracji publicznej, do którego jest adresowana oferta, należy wskazać Wojewodę Wielkopolskiego.
 5. W ofercie jako Rodzaj zadania publicznego należy przytoczyć w całości określenie zawarte w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. W ofercie w tytule zadania publicznego należy wpisać nazwę własną zadania zaproponowaną przez Oferenta.
 7. W pkt IV.5 należy wypełnić tabelę Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.
 8. W ofercie należy wypełnić pkt IV.13, tj. opisać bazę lokalową, zasoby materialne i rzeczowe jakimi dysponuje podmiot składający ofertę bez dokonywania wyceny wkładu rzeczowego.
 9. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola nie odnoszące się do Oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.
 10. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić” należy dokonać właściwego wyboru.
 11. Wnioski zgłoszone do konkursu nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania.
 12. Złożenie wniosku na wsparcie finansowe projektu podmiotu uprawnionego nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
 13. W przypadku przyznania dofinansowania w kwocie mniejszej niż wnioskowana, organizacja pozarządowa będzie zobowiązana do przedstawienia korekty oferty w tym kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dofinansowania oraz korekty harmonogramu realizacji zadania.
 14. Decyzja o przyznaniu dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie służy od niej odwołanie.
 15. Złożenie wniosku o uzasadnienie wyboru lub odrzucenia oferty jest możliwe w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.

V. Wymagana dokumentacja oraz kryteria formalne:

 1. Realizacja działań przewidzianych w konkursie na terenie województwa wielkopolskiego,
 2. Prawidłowo i kompletnie wypełniona oferta według wzoru określonego w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 3. Załączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze < Dz. U. z 2011 r. Nr 297, poz. 1760 z późn. zm.>. Wydruk odpisu z wyszukiwarki Ministerstwa Sprawiedliwości ma charakter urzędowego dokumentu i można się nim posługiwać, kiedy wymagany jest aktualny odpis KRS.
 4. Załączenie oświadczenia o prawidłowym rozliczeniu dotacji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w latach 2015-2016 (w przypadku braku realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w ww. okresie również należy załączyć przedmiotowe oświadczenie) stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 5. Załączenie aktualnego statutu (organizacje ubiegające się o dofinansowanie powinny posiadać zapis o działalności w zakresie pomocy społecznej).
 6. Załączenie ewentualnych pełnomocnictw niezbędnych do reprezentowania podmiotu.

Wszystkie wymienione wyżej załączniki muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem (nie dotyczy wydruku KRS z wyszukiwarki Ministerstwa Sprawiedliwości).

Prosimy o niezałączanie do oferty innych dokumentów niż wyżej wymienione.

 • W ramach przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji rozliczane będą wydatki związane z realizacją projektu, ponoszone od dnia 15 maja 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r., w związku z powyższym powinno to być uwzględnione w harmonogramie i kosztorysie przedstawionym w ofercie konkursowej.
 • Przy kalkulacji wysokości dofinansowania projektów podmiotów uprawnionych będzie brany pod uwagę wkład własny oferenta (finansowy oraz osobowy). Dotacja Wojewody Wielkopolskiego nie może przekroczyć 90% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację projektu. Udziału własnego nie można finansować z wkładu rzeczowego oraz innych środków przekazanych z budżetu Wojewody Wielkopolskiego (np. otrzymanych w ramach innych konkursów, dotacji celowych na realizację innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej).
 • Koszty pośrednie nie mogą przekroczyć 10% ogólnej kwoty wnioskowanej dotacji.
 • Kosztorys przedstawiony w ofercie musi być skonstruowany prawidłowo. Jeśli kosztorys oferty zostanie skonstruowany w sposób chaotyczny, mało przejrzysty, utrudniający jego ocenę - wówczas wniosek może zostać odrzucony ze względów formalnych.

Spełnienie wszystkich ww. warunków jest równoznaczne ze spełnieniem kryteriów formalnych

VI. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie powinno zostać zrealizowane na warunkach określonych w odrębnej umowie, od dnia 15 maja 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r. Wskazany termin powinien być uwzględniony w harmonogramie i kosztorysie przedstawionymi w ofercie konkursowej.
 2. W przypadku przyznania przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji Oferent zobowiązany jest dostarczyć, w ciągu 14 dni od opublikowania informacji o rozstrzygnięciu konkursu, do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, następujące dokumenty:
  • oświadczenie o przyjęciu dotacji,
  • w przypadku przyznania mniejszej kwoty od wnioskowanej – aktualizacji oferty z uwzględnieniem zmian w harmonogramie i kosztorysie stosownie do przyznanej dotacji,
  • oświadczenia o reprezentacji organizacji przy podpisaniu umowy.

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 roku. Rozstrzygnięcia konkursu są publikowane na stronach internetowych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozpatrywane pod względem merytorycznym będą jedynie oferty spełniające wszystkie wymagane kryteria formalne.

Ocena formalna polega na sprawdzenia kompletności i prawidłowości oferty, zgodnie z wymaganiami podanymi w ogłoszeniu. Oceny formalnej dokonują pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Ocena merytoryczna ofert zostanie przeprowadzona przez Komisję powołaną przez Wojewodę Wielkopolskiego odrębnym zarządzeniem.

Przy wyborze ofert uwzględnione zostaną tryb i kryteria określone w art. 13-15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1) kryteria merytoryczne:

 • zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym,
 • określony adresat projektu,
 • zakładane cele, rezultaty realizacji zadania (ilościowe i jakościowe) oraz planowana skala działań,

2) kryteria finansowe:

 • koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem,
 • udział środków własnych oferenta,
 • spójność kosztorysu z opisem zadania,

3) kryteria organizacyjne:

 • dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu,
 • zasoby kadrowe i rzeczowe oferenta.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wojewoda Wielkopolski informuje, iż w bieżącym roku nie realizowano zadań podobnych do zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu. W roku ubiegłym zrealizowano zadania o podobnej tematyce w ramach których dofinansowano oferty 29 podmiotów na łączną kwotę 311.713,00 zł.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie służy od niej odwołanie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61 8541846
lub 61 8541690.

Zbigniew Hoffmann
Wojewoda Wielkopolski

Zarządzenie Nr 123/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2017 r.

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 22.03.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.10.2017 - 09:40