Uproszczenie procedury udzielenia zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w celu wykonywania zawodu kierowcy

Na stronie https://www.poznan.uw.gov.pl/cudzoziemcy-wnioski-do-pobrania został opublikowany wzór oświadczenia o posiadaniu przez cudzoziemca uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Z 2016r. poz. 1907 z późn. zm.)

Oświadczenie zastępuje wymóg przedkładania poszczególnych dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów, o którym mowa w art. 115 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016, poz. 1990 z późn. zm.), w sprawach udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla zawodowych kierowców, tzn. zastępuje wymóg przedkładania dokumentów takich jak:

  1. prawo jazdy,
  2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy,
  3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy,
  4. świadectwo kwalifikacji zawodowej,
  5. świadectwo kierowcy,
  6. uprawnień do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR).

Oświadczenie może być składane zarówno do nowych wniosków jak i w toczących się postępowań o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Oświadczenie o posiadaniu przez cudzoziemca uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy

Autor: Patrycja Bura
Data utworzenia: 27.04.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.04.2017 - 15:06