Nowe wzory wniosków ws. zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz nowe rodzaje zezwoleń

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe wzory wniosków ws. zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz nowe rodzaje zezwoleń.

Zmiany w ustawie  z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 poz. 1065 z późn.zm.) i aktach prawnych towarzyszących, które wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2018 roku

Zmiany dotyczące zezwoleń na pracę

  • Od 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie przepisy dotyczące nowego rodzaju zezwolenia na pracę sezonową (typ S) - art. 88 ust.2 ustawy. Ten rodzaj zezwolenia wydawany jest przez starostów dla podmiotów zatrudniających cudzoziemców w wybranym zakresie działalności w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi określonymi szczegółowo w przepisach Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. z 2017 r. poz. 2348). Informacji w tym zakresie udzielają powiatowe urzędy pracy.
  • 1 stycznia 2018 roku wprowadzony zostaje  nowy wzór wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP, który stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca praz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 2345).  
  • 1 stycznia 2018 roku wprowadzony zostaje  nowy wzór wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP, który stanowi załącznik nr 9 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca praz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 2345).
  • Podmiot składający wniosek o wydanie każdego rodzaju zezwolenia na pracę cudzoziemca, poza innymi dokumentami wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, zobowiązany jest do złożenia  oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, dotyczącego karalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, tj. czy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 88 j ust. 1 pkt. 3-7 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 15 do ww rozporządzenia

Zmiany dotyczące zezwoleń na pobyt czasowy

UWAGA! Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2018 r. w przypadku, gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania pracy sezonowej, odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Akty prawne wchodzące w życie od 1 stycznia 2018 r.:

Autor: Aneta Budnik, Patrycja Bura
Data utworzenia: 21.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.12.2017 - 07:16