Karta Polaka - świadczenia pieniężne

Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów osiedlenia się w Polsce.

Decyzje o przyznaniu świadczenia będzie wydawać Wojewoda. Wnioski można składać od 1 stycznia 2017 r. Wsparcie finansowe będzie mógł otrzymać cudzoziemiec, który złoży do wojewody wniosek o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka i w terminie do 3 miesięcy wystąpi o przyznanie świadczenia pieniężnego. Pomoc finansowa będzie przysługiwała  cudzoziemcowi, jego małżonkowi oraz małoletnim dzieciom przebywającym wraz z cudzoziemcem w Polsce. Wnioski będą zwolnione z opłaty skarbowej. Wnioski można składać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (Pl. Wolności 17 – IV piętro) , w delegaturach urzędu lub przesyłać pocztą.

Szczegółowe informacje

Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 30.12.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.01.2017 - 07:31