Informacja dotycząca składanie dokumentów

W związku z częstymi przypadkami składania dokumentów, z których nie wynika jednoznacznie treść żądania, co wydłuża czas rozpatrywania spraw, przypominamy, że:

  • wnioski należy składać na obowiązujących dla danej procedury formularzach – przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się  z odpowiednią dla danego typu sprawy procedurą,  
  • zaproszenie dla cudzoziemca wydane na wniosek o wpis zaproszenia do ewidencji nie jest dokumentem uprawniającym do podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – procedura wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń nie jest właściwa w przypadku gdy celem pobytu cudzoziemca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy,
  • formularz wniosku o wydanie/wymianę karty nie ma zastosowania w przypadku, gdy intencją cudzoziemca jest ubieganie się o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy i w konsekwencji - o wydanie kolejnej karty pobytu. Aby uzyskać kolejną kartę pobytu np. w wyniku zmiany pracodawcy, należy złożyć nowy wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na właściwym formularzu,
  • jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę uprawnia do wykonywania pracy tylko dla  podmiotu/ów wskazanego/ych w zezwoleniu; nie ma prawnej możliwości zmiany udzielonego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w zakresie podmiotu powierzającego pracę; w przypadku zmiany pracodawcy konieczne jest złożenie wniosku o udzielenie nowego zezwolenia; zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę może dotyczyć jedynie: zmiany pracodawcy użytkownika, jeżeli podmiot powierzający pracę, czyli agencja pracy tymczasowej, nie ulega zmianie, stanowiska, na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę, najniższego wynagrodzenia, jakie ma otrzymywać cudzoziemiec, wymiaru czasu pracy, rodzaju umowy,
  • dokumenty stanowiące uzupełnienia do złożonego wniosku należy zawsze oznaczyć co najmniej imieniem i nazwiskiem Wnioskodawcy, datą złożenia wniosku lub datą urodzenia Wnioskodawcy oraz rodzajem wniosku, np. pobyt czasowy. Zalecane jest również podanie numeru sprawy. Przyspieszy to włączenie dokumentów do akt sprawy. W związku z bardzo dużą liczbą prowadzonych postępowań brak tych danych utrudnia identyfikację sprawy i może wydłużać czas oczekiwania na zmianę statusu lub rozstrzygnięcie.
Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 27.07.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 27.07.2018 - 09:29
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.07.2018 - 09:31