Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów

Komunikat dla lekarzy i lekarzy dentystów ubiegających się o odbywanie danego szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym 01 - 31.10.2018 r.

 1.    Lista lekarzy / lekarzy dentystów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym 01 - 31.10.2018 r.
  Identyfikacją osoby zakwalifikowanej i niezakwalifikowanej jest numer wniosku o rozpoczęcie specjalizacji z systemu SMK.
 2. Informacja dla lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego.
  Lekarze / lekarze dentyści, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego zostaną skierowani za pomocą SMK do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Informacja dla lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego.
  • Wojewoda, a w przypadku miejsc szkoleniowych objętych rezydenturą – minister właściwy do spraw zdrowia może dodatkowo przyznawać miejsca szkoleniowe nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia danego postępowania kwalifikacyjnego.
  • Informujemy, że niewykorzystane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą, przyznane na dane postępowanie kwalifikacyjne dla danego województwa w danej dziedzinie medycyny, minister właściwy do spraw zdrowia może dodatkowo za pomocą SMK przyznać lekarzom, którzy brali udział w bieżącym  postępowaniu kwalifikacyjnym  na te miejsca szkoleniowe i zajęli kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej, uwzględniając wszystkie dziedziny, w których były przyznane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą.

Wojewoda może dodatkowo za pomocą SMK przyznawać miejsca szkoleniowe w trybach pozarezydenckich lekarzom, którzy zajęli kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej przy uwzględnieniu wolnych miejsc szkoleniowych w podmiotach uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny.

Postępowanie kwalifikacyjne zostało przeprowadzone zgodnie z art. 16c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z  2018 poz. 617 z późn. zm.) oraz aktem wykonawczym - rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r.
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r. poz. 26).

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego stanowi zał. nr 12 do ww. rozporządzenia.

W postępowaniu konkursowym uwzględnia się:

 • w trybie rezydentury
  • w przypadku lekarza wynik LEP/LEK
  • w przypadku lekarza dentysty wynik LDEP/LDEK
 • w trybie pozarezydenckim
  • w przypadku lekarza wynik LEP/LEK, w przypadku lekarza dentysty wynik LDEP/LDEK,   albo jeżeli lekarz posiada odpowiednią specjalizację I lub II stopnia bądź tytuł specjalisty wynik   egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II  stopnia albo PES,
  • punkty dodatkowe określone w § 5 ust.2 pkt 3 ww. rozporządzenia.
Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 31.10.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 31.10.2018 - 14:23
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.11.2018 - 08:55