Komunikaty - inwestycje w sektorze zdrowia

  • XIII Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia – Uchwała nr 41 z załącznikiem (przyjęcie Planu działań RPO Wielkopolskie)
    Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia posiada status podkomitetu w ramach Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa, utworzonego na podstawie art. 14l ustawy wdrożeniowej. Zgodnie z Umową Partnerstwa jest głównym narzędziem koordynacji interwencji ze środków UE. W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele innych podmiotów mających wpływ na sytuację w ochronie zdrowia.

  • Ministerstwo Zdrowia, Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia informuje…..
     Pismo MZ
  • W Wielkopolsce instytucją zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym, w zakresie I, II, IV, V oraz VI Priorytetu WRPO na lata 2007-2013 oraz wszystkich Osi Priorytetowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 jest Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW.  Jedną z dziedzin objętych wsparciem udzielanym przez Departament są inwestycje z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia….
    wiecej: https://www.umww.pl/departamenty_departament-wdrazania-programu-regional...
Autor: Stefan Justat
Data utworzenia: 07.02.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.07.2017 - 14:24