Komisje, rady i zespoły

Komisje, rady i zespoły działające przy wojewodzie wielkopolskim realizujące zadania na podstawie odrębnych przepisów
Lp. Nazwa Podstawy prawne Data powołania Charakter

Wydział obsługujący
 (aktualizacja)

1. Wojewódzka Komisja Lekarska w Poznaniu 11.01.2018
 • obligatoryjna,
 • powoływana corocznie,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością powiatowych komisji lekarskich,
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń powiatowych komisji lekarskich.

WBiZK

16.01.2018 r.

2. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
 • art. 17 i art. 22 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr z 2015, poz. 525 t.j.) w związku z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 2013, poz. 1166 t.j.)
 • Zarządzenie nr 252/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania  Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
24.04.2012
 • Stały
 • Obligatoryjny

WBiZK

20.01.2016 r.

3.

Zespół do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej.

 • Art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr z 2015 poz. 2139 t.j.), oraz art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 poz. 525 t.j.)
 • Zarządzenie nr 612/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzania kontroli przestrzegania warunków utrwalania imprezy masowej
8.10.2015
 • Stały
 • Obligatoryjny
 • Kontrolny

WBiZK

12.01.2017 r.

4.

Wojewódzki Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych

30.12.2015
 • Stały
 • Obligatoryjny

WBiZK

20.01.2016 r.

5. Komisja do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy 18.07.2012
 • Obligatoryjny

IR

20.01.2016

6. Komisja do przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 24.04.2013
 • Obligatoryjny

IR

20.01.2016

7. Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę,  grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę 21.06.2009
 • Obligatoryjny

IR

14.12.2017

8. Komisja Wojewódzka do weryfikacji zakresu i wysokości szkód w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego spowodowanych wystąpieniem klęski żywiołowej 18. 02. 2011
 • Obligatoryjny

IR

206.02.2017

9. Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 05.09.2016
 • Obligatoryjny

IR

14.09.2016

10.

Wojewódzki zespół nadzorujący realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków

13.04.2016   IR
06.02.2017
11.

Zespół ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie wielkopolskim

09.06.2017  

IR

09.06.2017

12. Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna w Poznaniu w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
 • art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897),
 • art. 46h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 poz. 520 z póź. zm.),
 • Zarządzenie nr 689/14 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej w Poznaniu w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

28.11.2014

 

 • Czteroletnia kadencja

GK

20.01.2016

13. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim
 • na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 -3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. N 15, poz. 64)
 • Zarządzenie Nr 417/2015 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim
15.07.2015
 • Stały
 • Obligatoryjny

KO

20.01.2016

14. Wojewódzki Zespół Koordynujący realizację Rządowego programu na  lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
 • na podstawie art. 17, art. 18 ust. 2 i art. 22 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie realizacji Rządowego programu na lata 2014 -2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
 • Zarządzenie nr 572/14 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 września 2014 roku w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego realizację Rządowego programu na lata 2014 -2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
28.09.2015
 • Czasowy
 • Obligatoryjny

KO

20.01.2016

15. Wojewódzki Zespół Koordynujący realizację Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach- „Bezpieczna+” 28.08.2015
 • Czasowy
 • Obligatoryjny

KO

20.01.2016

16. Komisja Konkursowa do spraw oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej
z terenu województwa wielkopolskiego
 • na podstawie art. 15 ust. 2a, 2c i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r, poz. 1118 ze zm.)
 • każdorazowo (raz w roku) wydane zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej
 • z terenu województwa wielkopolskiego
marzec każdego roku
 • Czasowy
 • Obligatoryjny

KO

20.01.2016

17. Zespół Ekspertów przy Wojewodzie Wielkopolskim 24.02.2016
 • Stały

BW24.02.2016
 

18. Rada Rodziny 1.06.2016 r.
 • Stały
 • opiniodawczo-doradczy
GW
14.06.2016 r.
19. Komisja konkursowa opiniująca oferty złożone przez podmioty uprawnione ubiegające się o środki na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach ogłoszeń Wojewody Wielkopolskiego 25.02.2016 r.
 • w skład Komisji wchodzą przedstawiciele administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych
PS 26.04.2017
20. Wielkopolski Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS 13.04.2017 r.
 • Powołany do końca realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczaniu AIDS
ZD 05.10.2017
21. Wojewódzka Komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w Poznaniu 1.01.2012 r.
 • obligatoryjny
ZD 15.03.2016
22. Wojewódzki Zespół do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi     PS 29.11.2016
23.

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych

31.03.2015 r.
 • Stały, obligatoryjny
ZD 15.03.2016
24. Wojewódzka Komisja Konkursowa 23.03.2017
 • czasowy
 • obligatoryny
PS 23.03.2017
25.

Rada Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

31.03.2017 r.
 • obligatoryny
ZD 6.04.2017
26.

Komisja do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec '56

31.03.2017 r.
 • czasowy
PS 7.04.2017
28. Zespół do spraw wykonania ustawy o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
21.07.2017 r.
 • obligatoryjny

PS, KN

21.07.2017

29.

Wojewódzka Rada Konsultacyjna do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

30.11.2017
 • obligatoryjny

PS 1.12.2017

30.

Wojewódzka Komisja Konkursowa do spraw kwalifikacji ofert do Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja w 2018 r.

12.01.2018 r.
 • obligatoryjny
PS 15.01.2018
Autor: Barbara Pietrzyk, Stefan Justat
Data utworzenia: 26.11.2008
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.01.2018 - 10:00