Karta pobytu członka rodziny obywatela UE

Wydanie lub wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek

Wniosek o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE składa się osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela UE, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego. 

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  2. Ważny dokument podróży (oryginał do wglądu);
  3. 5 fotografii

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania

  1. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. Pozostałe dokumenty:
  • w przypadku małżonka obywatela UE – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa;
  • zstępni obywatela UE lub jego małżonka – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka;
  • wstępni obywatela UE lub jego małżonka – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia dodatkowych dokumentów lub do złożenia zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Wymagane opłaty

Za wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE nie pobiera się opłat.

Informacje o wydawanym dokumencie

Członek rodziny niebędący obywatelem UE jest obowiązany posiadać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, która potwierdza jego prawo do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i uprawnia wraz z ważnym dokumentem podróży do wielokrotnego przekraczania granicy bez wizy
Przy odbiorze karty pobytu członka rodziny obywatela UE okazuje się ważny dokument podróży. Dokument ten może zostać odebrany przez pełnomocnika. W takim przypadku przy odbiorze tego dokumentu pełnomocnik wnioskodawcy okazuje dokument podróży członka rodziny obywatela UE oraz pełnomocnictwo do odbioru karty.

Karta pobytu członka rodziny obywatela UE jest ważna przez 5 lat, a w przypadku gdy zamierzony okres pobytu obywatela UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego członek rodziny dołącza lub z którym przebywa, jest krótszy niż 5 lat – dokument ten jest ważny przez zamierzony okres pobytu obywatela UE.

Autor: Witold Wojciechowski
Data utworzenia: 14.01.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.01.2020 - 10:46
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.01.2020 - 10:49