Pomoc finansowa dla uczestników Powstania Poznański Czerwiec ‘56

Wojewoda Wielkopolski informuje, iż w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w okresie od 1 do 30 kwietnia br. dostępne będą wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla uczestników Powstania Poznański Czerwiec ’56.

I. Kto może skorzystać z pomocy

Z pomocy skorzystać mogą czynni uczestnicy Powstania Czerwiec ’56, znajdujący się obecnie w trudnej sytuacji materialnej, w wyniku wydarzeń, które miały miejsce w czerwcu 1956 roku w Poznaniu, którzy:

 1. doznali uszczerbku na zdrowiu,
 2. doznali represji ze strony funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa,
 3. doznali istotnych represji w miejscach zatrudnienia (np. zwolnienie z pracy),
 4. mają szczególne zasługi w niesieniu pomocy ofiarom Powstania.

Dodatkowo pomocą objęci zostaną:

Współmałżonkowie nieżyjących uczestników Powstania, spełniających przesłanki określone powyżej.

II. Jak uzyskać pomoc

Pomoc będzie udzielana na wniosek osoby zainteresowanej. Wnioski będą przekazywane do rozpatrzenia komisji powołanej w tym celu przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W skład komisji wejdą: przewodniczący związków kombatantów i uczestników Powstania Poznański Czerwiec ’56 (lub wskazani przez nich przedstawiciele) oraz inne osoby wskazane przez Wojewodę Wielkopolskiego. W razie potrzeby informacje
o uczestnikach Powstania będą weryfikowane przez Instytut Pamięci Narodowej, organy prokuratury oraz Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

III. Wzór wniosku dostępny jest:

 1. Na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: www.poznan.uw.gov.pl
 2. W Punkcie Obsługi Klienta, pok. 022 (budynek B, parter), Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,
  al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
 3. W Punkcie Informacyjnym w holu głównym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
 • Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz, tel.62 760 83 02, fax 62 765 83 06
 • Koninie, Aleje 1 Maja 7, 62-510 Konin, tel. 63 247 77 00, fax 63 247 77 06
 • Lesznie, Plac Kościuszki 4, 64-100 Leszno, tel. 65 51 18 200, fax 65 51 18 207
 • Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła, tel. 67 211 89 52,

IV. Wniosek, o którym mowa w pkt. III niniejszego ogłoszenia, po wypełnieniu, powinien zawierać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko wnioskodawcy
 2. adres zamieszkania
 3. numer PESEL
 4. numer konta bankowego
 5. numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego
 6. oświadczenie o wysokości miesięcznego przychodu brutto wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi ten przychód
 7. oświadczenie o spełnianiu przesłanek 1 – 4 (patrz pkt I), wraz z potwierdzającymi to dowodami (np. opisami zawartymi w piśmiennictwie dotyczącym Czerwca ’56, oświadczeniami świadków itp.)
 8. podpis składającego wniosek

Osoby, które w okresie od 2006 do 2018 roku złożyły wniosek i po pozytywnym jego zweryfikowaniu uzyskały świadczenie z tego tytułu nie mają obowiązku wypełniania punktu II wniosku tj. uzasadnienia, opisu uczestnictwa, represji, szkód i skutków uczestnictwa i represji oraz punktu III tj. załączania dokumentów (dowodów) potwierdzających uzasadnienie wniosku.

Prawidłowość wypełnienia wniosków przed ich złożeniem można zweryfikować w Punkcie Obsługi Klienta (pok.022, budynek B). Wnioski można składać osobiście w Punkcie Informacyjnym w holu głównym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w delegaturach Urzędu w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile lub przesłać pocztą na adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań z dopiskiem „Czerwiec’56 ”.  

Termin składania wniosków rozpoczyna się 1 kwietnia 2019 roku, a kończy 30 kwietnia 2019 roku.

Wnioski złożone po 30 kwietnia 2019 roku nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Autor: Paweł Ryszka
Data utworzenia: 27.03.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 27.03.2019 - 08:06
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.03.2019 - 07:09