Pomoc finansowa dla ofiar Czerwca '56

Wojewoda Wielkopolski informuje, iż w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w okresie od 3 do 30 kwietnia br. dostępne będą wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla uczestników Powstania Poznański Czerwiec ’56.

  1. Kto może skorzystać z pomocy

Z pomocy skorzystać mogą czynni uczestnicy Powstania Czerwiec ’56, znajdujący się obecnie w trudnej sytuacji materialnej, w wyniku wydarzeń, które miały miejsce w czerwcu 1956 roku w Poznaniu, którzy:

  1. doznali uszczerbku na zdrowiu,
  2. doznali represji ze strony funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa,
  3. doznali istotnych represji w miejscach zatrudnienia (np. zwolnienie z pracy),
  4. mają szczególne zasługi w niesieniu pomocy ofiarom Powstania.

Dodatkowo pomocą objęci zostaną:

Współmałżonkowie nieżyjących uczestników Powstania, spełniających przesłanki określone powyżej.

  1. Jak uzyskać pomoc

Pomoc będzie udzielana na wniosek osoby zainteresowanej. Wnioski będą przekazywane do zaopiniowania komisji powołanej w tym celu przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W skład komisji wejdą: przewodniczący związków kombatantów i uczestników Powstania Poznański Czerwiec ’56 (lub wskazani przez nich przedstawiciele) oraz inne osoby wskazane przez wojewodę. W razie potrzeby informacje o uczestnikach Powstania będą weryfikowane przez Instytut Pamięci Narodowej, organy prokuratury oraz Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

  1. Wzór wniosku dostępny jest:

    1. Na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: www.poznan.uw.gov.pl
    2. W Punkcie Obsługi Klienta, pok. 022 (budynek B, parter), Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
    3. W delegaturach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
      • Delegatura w Kaliszu:
        telefon: 62 760 83 02
        fax: 62 760 83 06
        ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz

      • Delegatura w Koninie:
        telefon: 63 247 77 00
        fax: 63 247 77 06
        Aleje 1 Maja 7, 62-510 Konin

      • Delegatura w Lesznie:
        telefon: 65 511 82 00
        fax: 65 511 82 07
        Plac Kościuszki 4, 64-100 Leszno

      • Delegatura w Pile:
        telefon: 67 211 89 52
        ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła

  2. Wniosek, o którym mowa w pkt. III niniejszego ogłoszenia, po wypełnieniu, powinien zawierać następujące informacje:

    1. imię i nazwisko wnioskodawcy
    2. adres zamieszkania
    3. numer PESEL
    4. numer konta bankowego
    5. numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego
    6. oświadczenie o wysokości miesięcznych przychodów brutto wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi ten przychód
    7. oświadczenie o spełnianiu przesłanek 1 – 4 (patrz pkt I), wraz z potwierdzającymi to dowodami (np. opisami zawartymi w piśmiennictwie dotyczącym Czerwca ’56, oświadczeniami świadków itp.)
    8. podpis składającego wniosek

Osoby, które w okresie od 2006 do 2017 roku złożyły wniosek i po pozytywnym jego zweryfikowaniu uzyskały świadczenie z tego tytułu nie mają obowiązku wypełniania punktu II wniosku tj. uzasadnienia, opisu uczestnictwa, represji, szkód i skutków uczestnictwa i represji oraz punktu III tj. załączania dokumentów (dowodów) potwierdzających uzasadnienie wniosku.

Wnioski można składać osobiście: w Punkcie Obsługi Klienta lub Kancelarii Głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w delegaturach Urzędu w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile lub przesłać pocztą na adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań z dopiskiem „Czerwiec ’56 ”.   

Termin składania wniosków rozpoczyna się 3 kwietnia 2018 roku, a kończy 30 kwietnia 2018 roku. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2018 roku nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Autor: Łukasz Krysztofiak
Data utworzenia: 27.03.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 27.03.2018 - 10:52
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 04.07.2018 - 09:09