Piła ma lotnisko

W Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile doszło do podpisania aktu notarialnego darowizny terenów byłego lotniska wojskowego w Pile na rzecz Gminy Piła.

Dokonanie darowizny stanowi realizację zgody wyrażonej w przedmiotowej sprawie w dniu 25 października 2017 roku, przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem darowizny są nieruchomości o łącznej powierzchni 294.0241 ha i wartości rynkowej 116.947.257 zł.

- Zgodnie z wymogami przewidzianymi przez przepisy ustawy z 10 lipca 2015 roku o Agencji Mienia Wojskowego, potwierdzonymi w stosownych opiniach wyrażonych przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Obrony Narodowej, celem darowizny jest założenie gminnego lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji. Przekazane nieruchomości należy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem oraz zachowaniem ich lotniczego charakteru, na potrzeby działalności lotniska cywilnego użytku publicznego - tłumaczy Dorota Stawicka, dyrektor Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa.

W przypadku niewykorzystania nieruchomości na określone cele, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu oraz Ministra Obrony Narodowej, uzgodniony z Prezesem Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić odwołanie darowizny. Okolicznościami skutkującymi odwołaniem darowizny może być między innymi niepodjęcie przez gminę w terminie sześciu miesięcy od dnia nabycia nieruchomości czynności faktycznych lub prawnych zmierzających do założenia albo rozbudowy lotniska cywilnego użytku publicznego, wykorzystanie nieruchomości w innym celu, nierozpoczęcie eksploatacji lotniska cywilnego użytku publicznego w terminie trzech lat od dnia nabycia nieruchomości. Nieruchomości darowane Gminie Piła mogą być przedmiotem najmu, dzierżawy albo użyczenia na rzecz podmiotu zakładającego lub zarządzającego lotniskiem cywilnym użytku publicznego.

Gmina Piła jest obowiązana przedkładać ministrowi właściwemu do spraw transportu oraz Ministrowi Obrony Narodowej informacje o stanie i sposobie wykorzystania darowanej nieruchomości. Informacje te będą przedkładane co sześć miesięcy.

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 23.02.2018
Osoba publikująca: Anna Czuchra
Data publikacji: 23.02.2018 - 14:03
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 05.03.2018 - 14:05