Uchwały intencyjne bez zastrzeżeń

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek po zbadaniu pod względem zgodności z prawem uchwały rady miasta Poznania z dnia 28 lutego br. o zamiarze likwidacji gimnazjum nr 24 im. Unii Europejskiej w Poznaniu, nie znalazł podstaw do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego. Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, uchwała tego typu nie ma charakteru aktu normatywnego, stanowi bowiem jedynie pierwszy etap w procedurze likwidacyjnej.

Rada miasta w przyjętej uchwale intencyjnej wyraziła wolę zlikwidowania placówki z dniem 31 sierpnia 2014 roku, co nie koniecznie musi doprowadzić do faktycznej likwidacji szkoły. Wojewoda w przypadku podjęcia uchwały likwidacyjnej będzie badał, czy dopełniony został obowiązek poinformowania wskazanych w przepisach określonych podmiotów i organów o zamiarze likwidacji danej jednostki, między innymi: rodziców, związków zawodowych, kuratorium oświaty.

Często podnoszona w pismach kierowanych do wojewody ze strony rodziców kwestia konieczności skutecznego zawiadomienia rodziców uczniów badana jest z urzędu na etapie oceny legalności uchwały o likwidacji danej szkoły, a nie uchwały intencyjnej.

Wojewoda jako organ nadzoru, badając kryterium legalności, czyli zgodności z prawem uchwał intencyjnych o zamiarze likwidacji szkół: gimnazjum nr 25 oraz 57 w Poznaniu, nie znalazł na obecnym etapie, podstaw prawnych do wydania rozstrzygnięć nadzorczych.

Organ nadzoru badając uchwały samorządów ocenia tylko i wyłącznie kryterium legalności, a nie zasadność, słuszność, czy przedmiotowość, które są elementami kryterium celowości i nie mogą stanowić podstawy stwierdzenia nieważności aktu prawnego.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 22.03.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.02.2018 - 09:11