FAQ - przedłużenie wizy

 1. Kończy mi się wiza, co zrobić, aby ją przedłużyć?
  • Przedłużenie wizy możliwe jest tylko w przypadku, kiedy w czasie pobytu w Polsce wystąpią okoliczności, których nie mogłeś przewidzieć w chwili ubiegania się o wizę przed konsulem (takie jak na przykład pobyt w szpitalu, względy humanitarne, osobiste lub zawodowe uniemożliwiające wyjazd z Polski). Złóż wniosek o przedłużenie wizy do wojewody właściwego ze względu na Twoje miejsce pobytu, najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce na podstawie wizy, którą chcesz przedłużyć.
 2. Jaką wizę można przedłużyć?
  • Wojewoda w wyjątkowych przypadkach może przedłużyć zarówno wizę Schengen, jak i wizę krajową. Należy pamiętać, że wizę można przedłużyć jednokrotnie (wyjątek stanowi jedynie przedłużenie wizy krajowej w przypadku pobytu cudzoziemca w szpitalu).
 3. Na jaki okres można przedłużyć wizę?
  • Okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy nie może przekraczać maksymalnego okresu czasu przewidzianego dla danego rodzaju wizy:
   • 365 dni – wiza krajowa (wyjątek stanowi wiza o symbolu D/05, gdzie maksymalny okres czasu pobytu na podstawie tej wizy wynosi 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy);
   • 90 dni pobytu w ciągu 180-dniowego okresu – wiza Schengen.
 4. Czy wojewoda może przedłużyć wizę wydaną przez inny kraj na pobyt w strefie Schengen?
  • Wojewoda może przedłużyć wizę Schengen, również wydaną przez inny niż Polska kraj strefy Schengen.
 5. Czy wojewoda może wydać wizę na wyjazd z Polski do innego kraju UE?
  • Wojewoda nie wydaje wiz – może w wyjątkowych sytuacjach przedłużyć już posiadaną wizę. W celu uzyskania wizy na wyjazd z Polski do innego kraju, należy złożyć wniosek o wydanie wizy we właściwej placówce konsularnej tego kraju na terytorium Polski.
 6. Kiedy można przedłużyć wizę?
  • Wiza Schengen - jeśli posiadacz wizy udowodni, że na skutek nieprzewidzianych okoliczności lub ze względów humanitarnych nie może opuścić strefy Schengen przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem objętego wizą dozwolonego okresu pobytu. Wiza może zostać przedłużona, jeśli posiadacz wizy udowodni, że istnieją ważne powody osobiste uzasadniające konieczność przedłużenia okresu ważności wizy lub długości pobytu objętego tą wizą.
  • Wiza krajowa może zostać przedłużona, jeśli udowodnisz, że masz ważny interes zawodowy lub osobisty lub istnieją względy humanitarne, które uniemożliwiają Ci opuszczenie Polski przed upływem ważności wizy. Ponadto będziesz musiał wykazać, że zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy, wystąpiły niezależnie od twojej woli i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy krajowej.
 7. Czy wniosek o przedłużenie wizy mogę wysłać pocztą?
  • Wypełniony formularz wniosku o przedłużenie wizy możesz wysłać pocztą – najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce, natomiast aktualną fotografię oraz dokumenty, które potwierdzają okoliczności wymienione we wniosku a także potwierdzenie posiadania środków finansowych i ubezpieczenia zdrowotnego  musisz złożyć osobiście w urzędzie - w przeciwnym wypadku postępowanie nie zostanie wszczęte. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy przebywasz w szpitalu.
 8. Ukradziono mi paszport z ważną wizą. Co mam zrobić?
  • Złóż wniosek o wydanie duplikatu wizy do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu. Do wniosku załącz dokument potwierdzający zgłoszenie utraty paszportu, najlepiej kopię utraconej wizy lub jej dane, a także aktualny dokument podróży.
 9. Czy wojewoda może wydać nową wizę?
  • Nie, wojewoda nie wydaje nowych wiz a jedynie może przedłużyć już posiadane i to tylko, jeśli zajdą szczególne okoliczności.
 10. Czy można od wojewody dostać jakąś wizę na czas procedury, żeby można było bez problemu przekraczać granicę?
  • Jeżeli złożyłeś wniosek o pobyt czasowy, który nie zawierał braków formalnych, a dokument będący podstawą pobytu na terytorium Polski stracił ważność, to Twój pobyt w Polsce jest legalny i możesz otrzymać pieczątkę do paszportu. Wojewoda nie wydaje żadnych wiz na czas trwania prowadzonego postępowania.
 11. Jak się dowiem, czy wiza została przedłużona, gdzie ją odbiorę?
  • W chwili złożenia wniosku otrzymasz hasło i login do aplikacji, w której na bieżąco aktualizowane są postępy postępowania i gdzie możesz sprawdzić, czy wydana została decyzja o przedłużeniu wizy i czy wiza jest już gotowa do odbioru. Na stronie internetowej znajdziesz też informację o miejscu odbioru wizy. Jednocześnie pocztą na adres wskazany we wniosku o przedłużenie wizy zostanie wysłana decyzja, w której poinformujemy Cię, czy Twoja wiza została przedłużona.

Bezpieczna przystań

Projekt "Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta”
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 11.10.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.10.2018 - 12:03
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 11.10.2018 - 12:08