FAQ - pobyt czasowy – wyższe kwalifikacje zawodowe

Niebieska karta UE - praca w zawodzie wymagającym wyższych kwalifikacji.

 1. Kto, kiedy może ubiegać się o udzielenie zezwolenia w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji?
  • O zezwolenie może ubiegać się cudzoziemiec, którego celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest praca w zawodzie wymagającym ukończenia studiów wyższych albo posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego na danym stanowisku. Warunkiem udzielenia zezwolenia na pobyt w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji jest również wynagrodzenie miesięczne na poziomie co najmniej 6331,04 zł brutto.
 2. Jakie dokumenty muszę złożyć?
  • umowę o pracę/zlecenie/dzieło na okres co najmniej 1 roku;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych – dyplom ukończenia studiów lub dokument potwierdzający 5 letnie doświadczenie zawodowe na danym stanowisku np. świadectwo pracy;
  • ubezpieczenie zdrowotne;
  • informację starosty – jeśli nie jesteś zwolniony z konieczności jej przedkładania.
 3. Na jaki okres uzyskam zezwolenie w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji?
  • Okres udzielenia zezwolenia zależy od okresu obowiązywania Twojej umowy o pracę. Jeśli umowa jest ważna przez okres krótszy niż 3 lata, zezwolenie zostanie udzielone na okres o 3 miesiące dłuższy niż umowa, ale nie na dłużej niż 3 lata. Gdy umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 3 lata, zezwolenie zostanie udzielone na okres 3 lat.
 4. Jakie dokumenty potwierdzają posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych?
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych lub dokumenty potwierdzające pięcioletnie doświadczenie zawodowe, np. świadectwo pracy.
   UWAGA! Dokumenty w języku obcym należy złożyć z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego.
 5. Dyplom został wydany na Ukrainie – czy muszę przedłożyć dokument przetłumaczony?
  • Tak. Musisz złożyć dyplom wraz z tłumaczeniem wykonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Jakie wynagrodzenie powinien otrzymywać cudzoziemiec, aby mógł złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji?
  • Wynagrodzenie nie może być niższe niż równowartość 150% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, obliczanego na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w danym roku na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r.poz. 1440).
   UWAGA! Ponieważ kwota jest zmienna, należy upewnić się o aktualnej wysokości. Obecnie miesięczne wynagrodzenie wynosi minimum 6331,04 zł brutto.
 7. Czy mogę zmienić pracę nie zmieniając zezwolenia? Chcę zmienić pracodawcę, czy muszę złożyć wniosek o nowe zezwolenie, czy wystarczy wniosek o zmianę zezwolenia?
  • Jeżeli zamierzasz rozpocząć wykonywanie pracy u innego pracodawcy niż określony w zezwoleniu, lub zmienić stanowisko pracy, obniżeniu ulegnie Twoje wynagrodzenie, złóż wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy. Wniosek składa się do wojewody, na którego terenie przebywasz.
  • Do wniosku o zmianę zezwolenia załącz załącznik nr 1, umowę o pracę, informację starosty (chyba, że spełniasz wymogi zwolnienia).
   UWAGA! Bez zmiany zezwolenia w okresie pierwszych 2 lat pobytu na terytorium Polski na podstawie tego zezwolenia, nie możesz rozpocząć pracy na innych warunkach niż określone w zezwoleniu.
 8. Czy muszę spełnić wymagania określone odrębnymi przepisami wymogów dotyczących wykonywania zawodów regulowanych?
  • Tak, uzyskanie zezwolenia nie zwalnia od spełnienia określonych odrębnymi przepisami wymogów dotyczących wykonywania zawodów regulowanych lub działalności.
 9. Kiedy muszę załączyć informację starosty?
  • Informacja starosty nie jest wymagana jeśli:
   • wykonywany zawód znajduje się w wykazie wojewody  https://www.poznan.uw.gov.pl/kryteria-wydawania-zezwolen lub
   • wykonywany zawód znajduje się w wykazie załączonym do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców https://www.poznan.uw.gov.pl/kryteria-wydawania-zezwolen lub
   • bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadałeś zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt i pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku, lub
   • byłeś już legalnie zatrudniony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, lub
   • spełniasz warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami – np. jesteś absolwentem studiów stacjonarnych w Polsce, posiadasz Kartę Polaka, lub
   • co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku pracowałeś na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu zatrudnienia.
    UWAGA: zmiany wchodzące w życie w dniu 1 stycznia 2019r.
    Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki może określić limit udzielanych w danym roku kalendarzowym po raz pierwszy zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Limit ten może obejmować poszczególne województwa, zawody, rodzaje umów, na podstawie których cudzoziemcowi może zostać powierzone wykonywanie pracy, lub rodzaje działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. W przypadku osiągnięcia limitu określonego w rozporządzeniu zezwolenie może nie zostać wydane. Limity będą ogłaszane w danym roku kalendarzowym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Bezpieczna przystań

Projekt "Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta”
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 11.10.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.10.2018 - 13:00
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 11.10.2018 - 13:04