FAQ - pobyt czasowy – pracownicy delegowani

Pracownicy delegowani. Pytania i odpowiedzi.

 1. Kiedy mogę ubiegać się o zezwolenie w celu wykonywania pracy przez pracownika delegowanego na terytorium Polski?
  • Jeśli wykonujesz pracę u pracodawcy zagranicznego i jesteś delegowany do Polski na okres dłuższy niż 3 miesiące. Warunkiem otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy jest posiadanie zezwolenie na pracę typu C.
 2. Jakie dokumenty muszę przedłożyć?
  • zezwolenie na pracę typu C lub pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane;
  • ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dokument potwierdzający posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
  • dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania.
 3. Czy aby uzyskać zezwolenie w celu wykonywania pracy przez pracownika delegowanego na terytorium Polski, muszę posiadać zezwolenie na pracę?
  • Tak, zezwolenie na pracę typu C lub pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane.

Bezpieczna przystań

Projekt "Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta”
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 11.10.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.10.2018 - 12:58
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 11.10.2018 - 12:59