Dziennik nr 9 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 3 lutego 2005 r.

Nr 9

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
200

nr XXII/127/2004 Rady Gminy w Kole z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 
201

nr XIV/85/2004 Rady Gminy Chocz z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za dożywianie dzieci w placówkach oświatowych

 
202

nr XXV/105/04 Rady Gminy Bralin z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 
203

nr XXI/106/04 Rady Gminy Szczytniki z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Szczytniki

 
204

nr XXVI/152/04 Rady Gminy Żelazków z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 
205

nr XXVI/153/04 Rady Gminy Żelazków z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Żelazków

 
206

nr XXVI/154/04 Rady Gminy Żelazków z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie

 
207

nr XXIX/347/04 Rady Miasta Piły z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych, zabudowanych domami wielorodzinnymi, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi

 
208

nr XX/149/04 Rady Gminy Blizanów z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/129/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 na obszarze gminy Blizanów

 
209

nr XVIII/141/2004 Rady Miejskiej Grabowa n. Prosną z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na rok 2005

 
210

nr XXVI/349/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/340/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2005 r.

 
211

nr XXVI/350/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 
212

nr XXVI/353/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2005 rok

 
213

nr XXII/109/2004 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rychtal na 2005 rok

 
214

nr XXII/112/2004 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów

 
215

nr XXII/113/2004 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
216

nr XX/136/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/121/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2005

 
217

nr XX/99/2004 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnienia osób bezrobotnych z opłaty od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 
218

nr XX/143/04 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów ustalenia wymiaru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 03.02.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 13:48