Dziennik nr 85 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 kwietnia 2010 r.

Nr 85

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDUGOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

 
1659

nr 1/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Ruda, Gmina Zduny, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1660

nr XXVIII/220/2009 Rady Gminy Ryczywół z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok

 
1661

nr LI/306/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2010

 
1662

nr XLIV/333/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 stycznia w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, rejon ulic Przylesie i Malwowej, działka o numerze ewidencyjnym 301/12

 
1663

nr 302/XXXV/10 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej

 
1664

nr XLI/208/2010 Rady Gminy Olszówka z dnia 9 lutego 2010 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłat za wprowadzanie do gminnej oczyszczalni ścieków odpadów komunalnych ciekłych

 
1665

nr XXXIV/254/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Psary, Przykona, Laski i Wichertów

 
1666

nr XXXII/280/2010 Rady Gminy w Kole z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
1667

nr XXXVII/276/10 Rady Gminy Babiak z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
1668

nr XXXIX/363/2010 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
1669

nr XXXVII/227/10 Rady Gminy Brudzew z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
1670

nr XXXVII/228/10 Rady Gminy Brudzew z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

 
1671

nr XXIX/218/10 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/185/09 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 
1672

nr XLIXZ/303/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/2/02 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Buk

 
1673

nr 394/10 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów

 
1674

nr 395/10 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów

 
1675

nr XXXIX/197/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Ostrowite

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 30.04.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.07.2012 - 13:33