Dziennik nr 83 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 28 kwietnia 2010 r.

Nr 83

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1637

nr XL/200/2009 Rady Gminy Olszówka z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

 
1638

nr XLII/268/10 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 23 lutego 2010 r.. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta i gminy Sieraków

 
1639

nr XXXVIII/367/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/265/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust 7 ustawy o systemie oświaty oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Murowana Goślina przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

 
1640

nr XXXVIII/370/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na realizację zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania przyznanej dotacji oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

 


UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
1641

nr XLIV/630/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/590/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2010

 
1642

nr XLIV/633/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań

 
1643

nr XLIV/639/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Turek

 
1644

nr XLIV/640/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Sławsk

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 28.04.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.07.2012 - 19:45