Dziennik nr 81 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 26 maja 2006 r.

Nr 81

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2038

304/XXXVIII/06 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w formie dożywiania uczniów przyznane w ramach zadań własnych gminy

 
2039

nr XXVII/176/2006 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnówka"

 
2040

nr XLVIII/343/2006 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Koło

 
2041

nr XXXV/199/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/173/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2006, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
2042

nr XXXIX/202/06 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"

 
2043

nr XLIII/163/2006 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/154/2005 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 
2044

nr XLIII/212/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Naprusewo

 
2045

nr XLIII/213/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ostrowite

 
2046

nr XLIII/214/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przecław

 
2047

nr XLIII/215/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sienno

 
2048

nr XLIII/216/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siernicze Małe

 
2049

nr XLIII/217/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siernicze Wielkie

 
2050

nr XLIII/218/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skrzynka

 
2051

nr XLIII/219/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stara Olszyna

 
2052

nr XLIII/220/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szyszłowo

 
2053

nr XLIII/221/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tomaszewo

 
2054

nr XLIV/321/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego

 
2055

nr XXXV/394/06 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy miejskiej Turek

 
2056

nr XL/256/2006 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wysoka

 
2057

nr XLIV/240/06 Rady Gminy Babiak z dnia 2006 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.

 
2058

nr XXXVI/236/06 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez gminę Tuliszków

 


SPRAWOZDANIA

 
2059

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ujście za 2005 rok

 
2060

sprawozdanie roczne w wykonania budżetu gminy Turek za 2005 rok

 

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 26.05.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 13:52