Dziennik nr 79 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 24 maja 2006 r.

Nr 79

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2010

nr XXXV/578/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jarocin na rok 2006

 
2011

nr XLIII/263/2005 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.

 
2012

nr XXIX/184/05 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2006

 
2013

nr 215/05 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2006

 
2014

nr XXXII/298/06 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 rok

 
2015

nr XXXIII/198/2006 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/56/03 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 5 września 2003 r.

 
2016

nr XXXIII/202/2006 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
2017

nr XXXIII/203/2006 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pogorzela

 
2018

nr XXXVII/204/2006 Rady Gminy Malanów z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 
2019

nr XXXVII/205/2006 Rady Gminy Malanów z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów i Wyryków z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malanów

 
2020

nr XXXI/196/06 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Miasta Wielichowa

 
2021

nr XXIX/139/2006 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia sieci gimnazjów, na terenie gminy Krzemieniewo oraz ustalenie granic ich obwodów

 
2022

nr XLIII/317/2006 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na ternie gminy Grodzisk Wielkopolski

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2023

nr XXV/274/2005 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego, na rok 2006, wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, nauczycielom zatrudnionym w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kaliski

 
2024

nr XXV/282/2005 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego, na rok 2006, wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w Domu Dziecka w Liskowie

 
2025

nr XXV/286/2005 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kaliskiego

 
2026

nr XLI/196/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej

 


ANEKS DO POROZUMIENIA

 
2027

aneks z dnia 27 kwietnia 2006 r. do porozumienia zawartego w dniu 9 stycznia 2006 roku pomiędzy powiatem jarocińskim a gminą Żerków

 


INFORMACJA PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W KONINIE

 
2028

lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu Sądu Okręgowego w Koninie

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 24.05.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 13:55